Eget val för ökad nöjdhet och kvalité

Norrköpings kommun inför eget val inom hemtjänsten för att öka kvalitén och skapa större inflytande och nöjdhet hos Norrköpings invånare.

Utifrån vissa ramar fick vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att verkställa beslutet som togs i Kommunfullmäktige januari 2016 om att införa LOV (lagen om valfrihet) i hemtjänsten. På nämnden den 17 maj tog vi beslut om hur hemtjänsten ska fungera framöver och de krav som ska gälla för de som vill vara utförare. Genom beslutet ställer vi krav för att få en hemtjänst med hög kvalitet, bra arbetsförhållanden och goda förutsättningar för företag som har engagemang att verka i Norrköping. Beslutet är väl förberett och togs i mycket bred politisk enighet.

Men det har en historia. I den politiska styrgruppen tackade de flesta partierna ja till att delta. Den breda politiska representationen har gjort att frågor och ställningstaganden belysts från många olika vinklar. Vi har haft högt till tak, periodvis heta diskussioner, men vi har till slut landat ner i överenskommelser vi alla kunnat stå bakom. Vi har brutit våra åsikter mot varandra och landat i ett gemensamt ställningstagande. Detta borgar för en grund som är hållbar över tid och det tror vi är bra för alla.

I processen har vi haft medborgarnas bästa i centrum, vi har värnat om bra arbetsvillkor för de anställda men också skapat förutsättningar för företag, även små, att kunna verka.

Eget val inom hemtjänst är inte svaret på alla utmaningar men vi är övertygade om att när medborgaren har möjlighet att göra eget val kommer det att hjälpa till i utveckling av verksamheten. En utveckling av vår egen verksamhet har varit nödvändig länge och egenvalet har satt ännu större fokus på flexibilitet och nytänkande, och vi har förståelse för att det kan skapa viss oro hos våra egna medarbetare. Vi kommer att arbeta hårt för att den kommunala verksamheten ska vara attraktiv att välja både som utförare och som arbetsgivare.

Nu ser vi fram emot mer valfrihet i Norrköpings kommun!

Den politiska styrgruppen för LOV:
Roger Sandström (C)
Eva-Britt Sjöberg (KD)
Irma Görtz (S)
Anna Sotkasiira Wik (M)
Gunnar Asserhed (L)
Ingela Kandre (MP)
Lise-Lotte Lindgren (SD)
Rikard Karlsson (S)
Anders Magnusson (M)