Ingen smygsocialisering av bolagen!

Det kommunala bolaget Nodras beslut att återta ansvaret för sophanteringen från det privata företaget Ragn-Sells Kommunpartner AB har orsakat en del reaktioner. Representanter från näringslivet menar att kommunens argument är vilseledande och att affären skadar näringslivsklimatet. Norrköpings Tidningars ledarsida skriver om smygsocialisering.

Hårda ord, och därför finns det skäl att påminna om bakgrunden. Det var det privata företaget som vände sig till kommunen med beskedet att de inte klarar sitt uppdrag. Efter att ha analyserat underlaget beslutade en enig bolagsstyrelse i Nodra att det enda möjliga alternativet var att kommunen övertog ansvaret. Kommunens moderbolag och övriga berörda fick information, varför det knappast handlar om ett ”smygande” och eftersom alla från vänsterpartister till moderater i styrelsen stod bakom beslutet blir det långsökt att beskriva det som en ”socialisering”.

Den styrande Kvartetten i Norrköping har en i grunden pragmatisk syn på driftsformer. När det gagnar medborgarna i fråga om pris och kvalitet är vi beredda att upphandla och konkurrensutsätta verksamhet. Det viktiga är att skolan, äldrevården, eller som i det här fallet sophämtningen fungerar på bästa möjliga sätt. Om en ägare till en skola inte klarar sitt uppdrag, då kan inte eleverna göra en paus i sin utbildning till dess att en ny entreprenör har engagerats, utan då måste kommunen vara beredd att träda in. Detsamma gäller sophämtningen. Återigen, det var det privata företaget som meddelade att man inte klarade sitt uppdrag, och i det läget fanns det inget viktigare än att trygga servicen till medborgarna. Det är trots allt kommunen som har det yttersta ansvaret.

Talet om smygsocialisering blir ännu mer irrelevant om vi studerar omfattningen av den upphandlade verksamheten i Norrköpings kommun. Vi köper varor och tjänster för i storleksordningen 3 miljarder kronor varje år, det kallar vi inte för att ”leka affär”. Det är visserligen svårt att göra direkta jämförelser mellan kommuner, men ett exempel med likvärdiga underlag visar att Eskilstuna endast upphandlar för omkring 1 miljard årligen.

Vi vill även i fortsättningen samverka med privata företag för att servicen till kommuninvånarna ska fungera på bästa möjliga sätt. Men som sagt, vi har en i grunden pragmatisk uppfattning. Det betyder att vi inte ser något egenvärde i kommunal drift, och det betyder också att vi aldrig kommer att hävda att en verksamhet till varje pris ska drivas privat. Sophämtningen och annan service ska fungera varje dag, det och inget annat är målet.

Karin Jonsson ( C )
Lars Stjernkvist (S)
Eva-Britt Sjöberg (KD)
Reidar Svedahl (L)