En länk för att få ihop trafiknätet

Svar till Malte Lindstam (FI) insändare i NT den 30 januari.

Malte Lindstam (FI) ifrågasätter varför kommunen ska bygga en ny trafikled eftersom nya trafikleder ofta leder till en ökad trafik totalt. I grund och botten håller jag med, en ensidig satsning på nya trafikleder skulle också öka biltrafiken vilket inte är önskvärt.  Kommunen har därför verkligen genomlyst hela trafiksituationen med tanke på den stora förändring som sker när Ostlänken kommer och vi bygger det nya resecentrumet.

Ostlänken och det nya resecentrumet är den i särklass största miljösatsningen i modern tid i Norrköping. Hela projektet går ut på ett ökat kollektivt resande och få effektivare godstransporter både för järnväg, båt och lastbil.  Rätt hanterat kommer det att leda till en minskad miljöpåverkan totalt sett. Ingången är att satsa på gång, cykel och kollektivtrafik till det nya resecentrumet. För att kunna klara det behöver vi avlasta delar av innerstaden och flytta ut biltrafiken längre ut. De minskade ytorna som idag används för biltrafik kan istället användas till hållbara transportmedel. Vi ska också tillse att de som faktiskt behöver bilen kan passera Norrköping utan att krångla sig igenom hela innerstaden.

Trafikverkets ser nyttor med Johannisborgsförbindelsen, Jobof, för att sammanbinda E22 och E4 och för att underlätta för godstrafiken som ska till Händelö och hamnen. Ett av effektmålen med Jobof är att minska trafikmängden på Hamnbron till under 15 000 fordon/dygn. Därför planeras det för att begränsa kapaciteten för bil på Söderköpingsvägen, Östra Promenaden och Hamnbron i samband med att Jofob byggs. Vi bygger inte bara en ny trafikled och bro utan ser även till att begränsa framkomligheten för bil där vi inte vill ha den trafiken.

Vi ser just nu över en etappindelning av genomförande av Jofob och kommer att prioritera de deletapper som ger störst nytta. Fokus ligger på att till en början endast bygga en ny bro över Strömmen och utnyttja befintlig infrastruktur så mycket som möjligt. Jobof är ett krav för att klara trafikföringen genom staden då en mängd större avstängningar planeras framöver och där många projekt har lång byggtid.

Ja, skulle Norrköping enbart satsa på nya stora trafikleder då skulle jag förstå oron. Men i det här fallet rör det sig om en länk som är nödvändig för att få ihop hela trafiknätet på ett klokt och miljövänligt sätt.

Karin Jonsson
Kommunalråd (C)