Så ligger det till med Femöresbron

Svar till Henric Daréus ang Femöresbron

Kommunen har vid flertalet tillfällen förmedlat information om hur vi jobbat kring Femöresbron. Kommunen har haft pressinformation och vi har svarat på sociala medier och på olika insändare kring det hela. Trots detta så verkar informationen inte ha gått fram tillräckligt, vilket vi beklagar.

Tekniska nämnden har varit väldigt noga med att utreda om det gick att restaurera Femöresbron.  Vi tog in två oberoende konsulter som kunde konstatera att den nästan 120 år gamla bron var uttjänt. Bedömningen var att den största delen av stålet måste bytas ut vilket i praktiken betyder en helt ny bro. En enig politisk nämnd beslutade därför i januari 2018 att en ny bro skulle byggas. Nämnden beslutade också att den nya bron skulle utformas så nära den gamla brons utseende och utformning som möjligt. Bygger man en ny bro så måste man även beakta såväl lagstiftning kring tillgänglighet som dagens krav på byggnation. Det är faktorer som en kommun inte helt kan bortse ifrån. Nämnden beslutade också att den nya bron skulle konstrueras med hänsyn till kulturhistoriska och arkitektoniska värden.

Ett förslag på ny bro togs fram vilket vi uppfattar mottogs mycket bra av Norrköpingsborna. Det var en bro som liknade den gamla bron väldigt mycket.  Men för att få till allt detta så var vi tvungna att göra vissa förändringar vid brofästena och göra vissa markjobb på land. Vi behövde också flytta brovaktarstugan längre upp på land och det krävde tillstånd från Länsstyrelsen. Nu har Länsstyrelsen beslutat att vi inte får göra dessa förändringar vid brovaktarstugan m h t kulturmiljön vid Himmelstalunds herrgård som har skyddsföreskrifter. De har alltså inte fattat något beslut om själva bron eftersom den frågan äger kommunen och vi har ju redan fattat beslutet om en ny bro, så den frågan är redan utagerad.

Vi är medvetna om att Länsstyrelsens beslut har skapat förvirring vilket naturligtvis är olyckligt. Kommunen kommer nu ånyo att titta på en brokonstruktion som gör att miljön vid brovaktarstugan påverkas så lite som möjligt och att det hela till slut ändå blir en så bra lösning som möjligt.  Till slut, Tekniska nämnden består av 18 personer från Norrköping som naturligtvis har en insikt i hur mycket den gamla Femöresbron betydde för väldigt många. Vi skulle självfallet inte ha beslutat om en ny bro om vi bedömt att den gamla bron kunde ha restaurerats. Vi jobbar inte utifrån illvilja utan för att hitta så bra lösningar som möjligt. Utifrån sett kan frågor förefalla väldigt enkla om man inte har hela bilden framför sig, men i praktiken kan de tyvärr vara ganska komplexa.

Karin Jonsson
Ordf i tekniska nämnden