Jämställd inkomst genom hela livet!

Pengar ger makt och inflytande. Ett jämställt arbetsliv är en av de absolut viktigaste jämställdhetsfrågorna!

Den 15 februari hade Centerkvinnorna i Norrköping sitt första årsmöte. Under årsmötet valdes styrelsen för det nya verksamhetsåret med Anna Edebo i spetsen som ordförande. En viktig fråga för Centerkvinnorna är den ekonomiska friheten, från föräldraledighet till pension.

- Många känner inte till hur deltid och föräldraledighet inverkar på pensionen. Vi vill att Försäkringskassan får ett informationsuppdrag riktat till föräldrar om hur pensionen påverkas långsiktigt av olika livsval såsom deltidsarbete och föräldraledighet, säger Anna Edebo, ordförande i CK Norrköping.

Sverige har en könssegregerad arbetsmarknad där kvinnodominerade sektorer har lägre löner och sämre villkor. De präglas också av deltidsarbete, sämre karriärutveckling och mer sjukskrivningar. Kvinnor vårdar oftare äldre föräldrar vid sjukdom eller ålderdom. Sammantaget får kvinnor en lägre livsinkomst, vilket ger en lägre pension.

För att uppnå jämställd livsinkomst vill Centerkvinnorna att karriär blir möjlig i alla yrkeskategorier och att fler kvinnor ska ha möjlighet att arbeta heltid. Vi arbetar för att statliga aktörer erbjuder ett jämställt näringsliv, att lönen i lågavlönade yrken - framför allt arbete på obekväm tid - kraftigt höjs samt att alla anställda erbjuds tjänstepension från arbetsgivaren. För de pensionärer som är fattigast, varav en majoritet är kvinnor, krävs reformer som gör skillnad. Därför vill vi att skatten för garantipensionärer sänks och att det blir möjligt att räkna in kostnaden för bil i bostadsbidraget. Det behövs nationella riktlinjer för anhörigomsorg för en jämnare fördelning av anhörigansvaret.

Vårt mål är att föräldrar delar lika på föräldraförsäkringen och det obetalda hemarbetet. Varje familj ska fortsatt ha kvar möjligheten att själva få välja. För att verka i riktningen att föräldraförsäkringen inte missgynnar ena parten, som oftast är kvinnan, har Centerkvinnorna en rad förslag:

  • Försäkringskassan får ett informationsuppdrag till föräldrar om livsinkomst.
  • Inom ramen för föräldraledighetslagen ska pensionsrätterna överlåtas från den förälder som arbetar till den som är föräldraledig eller arbetar deltid inom ramen för föräldraledighetslagen.
  • Den sista tredjedelen i föräldraförsäkringen ska kunna användas av en tredje part.
  • Föräldraförsäkringen behöver förenklas för företagare där samma regler ska gälla för alla.
  • Vi vill att kommunen blir skyldig att erbjuda barnomsorg under obekväm arbetstid.

 

Vid frågor kontakta ordförande Anna Edebo på mail anna@edebo.se