Beslut om vägföreningar bör inte längre gälla

Svar till Darko Mamkovic och Matthias Olofssons debattartikel i NT den 7 maj

Frågan om ett kommunalt övertagande av huvudmannaskapet för de största vägföreningarna i Norrköpings kommun har helt riktigt diskuterats under väldigt många år. 2007 och 2009 beslutade kommunfullmäktige att kommunen skulle överta huvudmannaskapet under vissa förutsättningar. Det beslutades också att man skulle ha samma standard som på övrig kommunal väg. Kostnaden för detta skulle vägföreningarna stå för i de fall vägarna behövde rustas. Kostnader för planändringar skulle också åläggas fastighetsägarna. Kommunen skulle jobba med frågan i mån av tid. En mängd utredningar har gjorts, kalkyler har tagits fram och det har också gjorts ett försök i Norsholm.

När försöket i Norsholm var klart och utvärderat beslutade kommunfullmäktige 2019 att nya alternativ skulle tas fram för ett övertagande eftersom tidigare beslut hade varit svårt att genomföra i praktiken. Kraven på vägföreningarna var höga och medförde höga kostnader. Det har också varit, och är fortfarande, ett hårt tryck på en växande kommun, inte minst personellt. Detta ihop med ett besvärligt ekonomiskt läge har gjort att några nya alternativ inte har tagits fram. Därför föreslår Kvartetten att tidigare beslut inte ska gälla längre utan bör rivas upp.

Sverigedemokraterna anser att kommunen skulle kunna sänka sina krav på vägstandard eftersom det inte är ett lagkrav. Ja det kan vara möjligt att göra så, men vi tror det blir väldigt svårt att motivera varför vissa områden ska ha bättre eller sämre standard än andra. Det kan man möjligtvis tycka om det är olika huvudmän, men knappast inte om det är en och samma. Det kan hålla på kort sikt men knappast i längden. Däremot kan man besluta om en kommunal standard men att den får byggas ut efter vad ekonomin tillåter.

Den stora frågan som Sverigedemokraterna missar att beskriva är dock hur de ska finansiera sina förslag. Oavsett vilken standardmodell på väg man väljer så skulle Sverigedemokraternas förslag innebära att drift- underhålls- och investeringskostnaderna ofrånkomligt skulle hamna på kommunen. Detta i ett läge där kommunen redan innan Coronakrisen måste dra ner sina kostnader med flera hundra miljoner kronor kommande år. Att i det läget föreslå kraftigt ökade driftkostnader är inte seriöst utan bara populistiskt. Kommunen drar nu ner på drift- och underhåll på de kommunala vägarna p g a den ekonomiska situationen. Om vägföreningarna nu skulle tas över riskerar de absolut att också hamna i samma besparingssituation som för övriga kommunala vägar vilket kanske inte är vad man förväntar sig av ett kommunalt övertagande.

Efter en sammantagen bedömning så har Kvartetten valt att inte gå vidare med ett övertagande i det här ekonomiska läget. Det skulle bara ge nya förväntningar som vi svårligen kan leva upp till, vi är ärliga och säger det. Istället har Kvartetten lagt mycket kraft på att försöka lösa den akuta och komplexa frågan om vägbelysningen. Det gäller bland annat de områden som idag skulle bli utan ägaransvarig när de luftburna ledningarna försvinner. Vi föreslår nu att kommunen tar ägandeansvar för belysningsanläggningar i områden med enskilt huvudmannaskap där belysning inte ingår i samfälligheters förrättningsbeslut och där ingen annan part gör anspråk på anläggningen. Vi hoppas därmed att inga områden ska riskeras att släckas ned utan kunna vara belysta som vanligt.

Karin Jonsson (C)
Lars Stjernkvist (S)
Reidar Svedahl (L)
Eva-Britt Sjöberg (KD)