Att navigera i en tid av ovisshet

2020 har varit ett år som satt spår i oss alla. Vi har alla på olika sätt drabbats av pandemin. Vare sig vi har förlorat någon som stått oss nära, blivit uppsagd från jobbet eller tvingats lägga ner sitt livsverk, eller begränsat livet av isolering och restriktioner, så är vi alla påverkade. Med denna ryggsäck går vi mot ett nytt år.

I den budget som Koalition för Östergötland idag lägger fram för regionfullmäktige blickar vi in mot 2021 och ser att ut­maningarna till viss del är andra än de vi såg i början av detta år, men också att de strategier som tidigare lagts fast håller även genom och efter pandemin. Den digitala utvecklingen, såväl inom sjukvården som på andra områden, har under pandemin accelererat i en takt som varit svår att förutse. Det vill vi bygga vidare på. Omställningen till Nära vård fortsätter. Primärvårdens uppdrag behöver om­definieras, tillsammans med kommu­nerna, för att patienterna ska få en trygg och säker vård.

Den högspecialiserade vården är central för att vi som region med uni­versitetssjukhus ska kunna behålla vår position. Forskning av hög kvali­tet liksom utbildning och kompetens­försörjning är viktiga faktorer för att säkra en god vård för våra patienter. För att behålla och attrahera personal gör vi en rad åtgärder där nya karriärvägar inrättas för flera olika yrkeskategorier.

Klimatomställningen får fart i samband med ansträngningarna att minska smittspridningen. Vi som organisation är en stor aktör när det kommer till inköp av sjukvårdsmaterial. Under pandemin har vi upplevt sårbarheten att köpa engångsmaterial som tillverkas på andra sidan jordklotet. Med ett an­svarsfullt synsätt ska vi se till att våra inköp gör så små klimatavtryck som möjligt.

Ekonomin är fortsatt en utmaning. Vi lever i en stor osäkerhet när det gäller skatteintäkter och kostnader, vilket ställer stora krav på hus­hållning och försiktighet. Pandemins effekter leder till intäktsbortfall och kost­nader. Staten har lovat att kompensera regionerna till viss del, men ansvar och försiktighet måste fortsatt vara vägledande i regionens ekonomi- och budgetarbete. Oberoende av pandemin finns alltjämt en utmaning i en förändrad befolkningssammansättning som innebär att allt fler samhällstjänster ska försörjas av en mindre andel människor i arbetskraften.

Än är pandemin långt ifrån över. Våra fantastiska medarbetare i vården är hårt belastade. Vi måste alla dra vårt strå till stacken och följa allmänna råd och restriktioner. Att hantera pågående pandemi och dess effekter på såväl näringsliv som våra egna verksamheter samt omställ­ningen till en nära vård och tillgäng­ligheten blir våra främsta prioriteringar.

För Koalition för Östergötland

Kerstin Sjöberg (C)
Kaisa Karro (S)
Alexander Höglund (L)
Agneta Niklasson (MP)