Valmanifest 2018 - 2022

Här kan Du läsa delar av vad Centerpartiet i Ödeshög vill förverkliga under kommande mandatperiod

VI SATSAR PÅ ÖDESHÖG "Det ska vara bra att bo och leva i hela Ödeshög" !

Företagande och arbete

 • Välmående företag är en förutsättning för Ödeshögs ekonom
 • Tillsätt en näringslivsstrateg
 • Fortsatt utbyggnad av bredband
 • Förenklad bygglovs- och planhantering
 • Förbättra företagandets möjligheter i Ödeshög och gynna små företag, bland annat genom att dela upp kommunala upphandlingar i mindre delar

Samverkan och kommunikation

 • Ökad samverkan med våra grannkommuner
 • Kollektivtrafiken måste finnas och fungera även i Ödeshög och anpassas till åretruntboende, och arbetspendlares behov
 • Särskilt viktig är att barn och ungas samt äldres behov av transporter tillgodoses
 • Integrationsarbetet och Jobbaktiviteter som motverkar tudelnin och utanförskap i samhället skall fortsätta
 • Satsning på utveckling och service på landsbygden i Hästholmen, och byarna Heda, Rök, Svanshals, Trehörna och Boet

Kultur och fritid är viktig i Ödeshög

 • Utbyggnad av Sporthallen till en multifunktionsarena för såväl idrott som kultur
 • Stöd till kulturutövare så att vi får en mångfacetterad kulturscen
 • Ökat stöd till ideella föreningar eftersom de är viktiga inte minst för barns och ungas fritid och utveckling
 • Fortsatt satsning på kulturskolan
 • Att upprätthålla en bra samverkan med kyrkorna är viktig i Ödeshögs kommun, både socialt och kulturellt

Naturen som resurs

 • Vår underbara natur är Ödeshögs största resurs
 • Inför återbruk på återvinningen. Billigare för kommunen och bättre för miljön
 • Odla mat, inte prydnad. Odla frukt och bär på grönytor (exempelvis vid torget)
 • Det ska vara lätt att sälja närodlat lokalt
 • Mat & kulturfestival – Gött i Bynn (lokala delikatesser)
 • Kommunen skall säga nej till: Gruvbrytningar, gasborrningar,
 • nedsmutsning av vårt Vättervatten och vindkraftverk som kan påverka de kringboendes livskvalité menligt

 

Personer med funktionsnedsättning

 • Då vi människor blir äldre och äldre ställer det krav på vård och omsorg
 • Jobba för att ha en hög kvalité inom vård och omsorg i Ödeshög
 • Utöka antalet platser för personer med demenssjukdom på särskilt boende
 • Den som har en funktionsnedsättning ska få stöd ochomsorg efter individens behov och önskemål
 • Att vara en attraktiv arbetsgivare där personal känner delaktighet och har en bra arbetsmiljö och möjlighet att utvecklas

Besöksnäringen och folkhälsa

 • Besöksnäringen är den starkast växande näringen i Sverige.
 • Vi har goda förutsättningar för att fortsätta utveckla den i Ödeshög
 • Långsiktig kommunikation och tydlig marknadsföring vad Ödeshög erbjuder besökare och invånare. Vi vill få fler att
  upptäcka vår fantastiska kommun
 • Utveckla friluftslivet och besöksnäringen baserat på Ödeshögs unika förutsättningar t.ex. vandring och cykling
 • Utveckla den tätortsnära naturen för att stimulera barn, unga och äldre till ett aktivt friluftsliv
 • Arbeta aktivt med folkhälsofrågor i kommunen
 • Profilera Ödeshög som friluftskommun

centrum – en plats för gemenskap

 • Torghandeln är en viktig del av Ödeshög, en mötesplats för sociala kontakter och knyta samman invånarna i hela kommunen
 • Utökad torghandel med god tillgänglighet för alla
 • Att möjliggöra för hemodlare att spontant komma och sälja frukt, blommor och grönsaker
 • Att vintertid hålla torgområdet snö- och isfritt
 • Allsångsträffar under sommaren, utegympa, yoga och utställningar
 • Ökat Samarbete med företag i kommunen, föreningar, kyrkan, vårdcentralen


Bostäder

 • Fler bostäder
 • Odlingslådor för kommunens hyresgäster
 • Sväm-området skall säljas till entreprenörer som vill
 • bygga attraktiva bostäder

 

Våra äldre

 

 • Bra äldreomsorg med hemsjukvård
 • Rätt till färdtjänst för alla över 85

Barn och unga

 • Barn och ungas välbefinnande, utveckling och säkerhet ska stå i första rummet
 • Stötta barn och familjer tidigt och förebyggande
 • Mer resurser till att förebygga och motverka psykisk ohälsa
 • Förskolan: Längre ledighet utan att säga upp sin plats,
 • mer valfrihet i nyttjandet av den allmänna förskolan
 • Pedagogerna är skolans viktigaste resurs.
 • Kommunen ska vara en hållbar och attraktiv arbetsgivare
 • Mer resurser till skolans tidigare år för att skapa trygghet och studiero
 • Lysingsskolan ska ges möjligheter att fortsätta ligga i Sverigetoppen vad gäller kunskapsnivå och trivsel
 • Främja alkohol/drogfria miljöer för barn och unga

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.