Nära vård i rätt tid - viktigt med kontinuitet

Personalen har jobbat hårt med att vårda Covid-sjuka, provta personer med symtom, testa, vaccinera, informera, rehabilitera och att ge akut vård. Vård som kan anstå har fått prioriteras ner. Behoven av vård ökar också på grund av demografi och medicinska framsteg.

Vi är också inne i en omställning till Nära vård. En del i det är att åstadkomma en mer personcentrerad vård. I stället för att behandla varje hälsoproblem vid ett separat besök, ska man titta på hela människan och skapa en vård och behandling där dina egna prioriteringar är av största betydelse, och där man också tar vara på din egen kunskap och förmåga att uppnå bästa möjliga hälsa.

En viktig förutsättning är då kontinuitet, att du har en fast vårdkontakt som också kan hålla ihop olika insatser. Ett förhållningssätt där du som patient vid ett och samma vårdbesök får alla hälsoproblem lyfta och hanterade och är medveten om nästa steg. Där man ser helheten. Det kräver samordning, och kanske uppkoppling digitalt till någon annan specialist, som tillsammans med den fasta vårdkontakten kan ge råd och speciell kunskap och gemensamt komma fram till nästa steg, besvara frågor så du vet om det är ett nästa steg du också vill genomgå. Därför vill vi stärka vårdcentralerna.

Idag är det inte ovanligt att tiderna tar slut på vårdcentralen, med en uppmaning att försöka igen nästa dag. Så ska det inte vara. Telefonköer kan avlastas med alternativet att gå in på en hemsida, svara på några frågor, få råd om egenvård eller få uppmaningen: ”Du rekommenderas boka tid för besök hos sjuksköterska, kryssa önskad tid” – eller boka tid för digitalt vårdbesök hos läkare, kryssa önskad tid… Det är ganska många personer som är bekväma med detta sätt.

Det skulle då inte bli lika många som behöver ringa på telefonen och då skulle de som ringer få svar. Det frigör tid från att svara i telefonen, det frigör tid från att personer ringer för att ändra en tid de blivit kallade till. Det minskar den administrativa bördan och ger en bättre tillgänglighet till vården. Webbtidbokning, personcentrerad vård, nära vård är viktiga delar för att vårdens resurser ska kunna möta behoven av vård.

Vi har en fantastisk sjukvård, när man väl får tillgång till den. Vi vill satsa ytterligare på att korta köerna och ta itu med den av pandemin orsakade ”vårdskulden”. Vi vill stärka den psykiska hälsan, med en snabbare första insats. Vi vill se hög kvalitet och valfrihet med både offentliga och privata vårdgivare. Vi vill se mer jämställd vård, där kvinnor och män, oavsett om sjukhuset ligger nära eller långt borta, har god hälsa. Allt för ett bättre och hälsosammare Östergötland.

 

Kerstin Sjöberg (C)
Regionråd och 1:a namn till regionen