Mer närodlad mat i Östergötland stärker krisberedskapen

På grund av kriget i Ukraina och pandemin har frågor om ökad livsmedelsförsörjning och beredskap blivit allt viktigare. Det har även andra fördelar. Det kan skapa fler jobb inom livsmedelssektorn, främja efterfrågan på lokala tjänster och produkter, göra Östergötland till en attraktiv turistdestination när det gäller mat och natur, gynna biologisk mångfald och generera skatteintäkter lokalt och regionalt.

Östergötland har en stor lokal livsmedelsproduktion, men det krävs mer arbete för att säkerställa en hållbar produktion i hela regionen. För att stärka konkurrenskraften inom lantbruket på kort och lång sikt behöver en större andel av regionens upphandlade måltider vara producerade lokalt. Detta ökar också möjligheterna att säkra tillgången till livsmedel, särskilt under kriser. Landsbygderna är en viktig del av Sveriges motståndskraft.

Sedan 2017 finns ett beslut om att öka andelen ekologiska livsmedel inom regionen till 50% samtidigt som importen minskar. Under 2022 var andelen ekologiska livsmedel 54%, men endast 16 % var lokalproducerade. Mer tid och resurser borde användas till att öka andelen närodlade livsmedel främst.

Centerpartiet påbörjade därför redan förra mandatperioden arbetet med att ta fram en prioriteringsordning för hur inköp av livsmedel ska ske i Region Östergötland för att öka andelen närproducerat. Vi ser att följande prioriteringsordning borde gälla i Region Östergötland.

·         I första hand köps närproducerat och ekologiskt

·         I andra hand köps närproducerat

·         I tredje hand köps svenskt och ekologiskt

·         I fjärde hand köps svenskt

·         I femte hand köps ekologiskt

·         I sjätte hand köps konventionellt producerade livsmedel

När detta förslag lämnades in till regionfullmäktige förra året förväntade vi oss att det regionala styret (M, KD, L med stöd av SD) skulle svara snabbt och dela vår åsikt. I skrivande stund har det snart gått över ett år sedan vi skickade in förslaget den 1 februari 2023, och vi har ännu inte fått något svar eller beslut.

Behovet av att öka den inhemska livsmedels- och energiförsörjning blir allt tydligare på grund av den rådande situationen i världen. Region Östergötland behöver därför arbeta för att uppnå målen i livsmedelsstrategin om ökad produktion och konsumtion av livsmedel producerade i Östergötland så snabbt som möjligt. Detta kommer att bidra till att säkra livsmedelsförsörjningen vid beredskapshöjningar och trygga tillgången på varor och tjänster för bland annat försvarets behov. Nu är det upp till det M-ledda regionala styret att visa att de också menar allvar med frågan.

Julie Tran (C), gruppledare för Centerpartiets fullmäktigegrupp och ledamot i Regionutvecklingsnämnden

Läs debattartikeln i NT här.