Revidera regionens skogsstrategi

I Östergötland finns mer än 10 000 skogsägare som alla bidrar till ett hållbart skogsbruk. Vi har dessutom 3 900 aktörer som bedriver sin huvudsakliga verksamhet inom skogsbruket. Majoriteten är små företag eller enmansföretag. Antalet sysselsatta är 4 400 personer och Norrköping är faktiskt den kommun i Sverige som har flest antal anställda inom näringar med anknytning till skog och produkter som tillverkas av råvara från skog.

Utöver att vara en viktig näring för Östergötland är skogen en viktig resurs för att klara den gröna omställningen till ett cirkulärt och biobaserat samhälle, inte minst med tanke på den utmaning som klimatomställningen för med sig. Utöver att växande och produktiv skog lagrar koldioxid ur atmosfären kan vi av skogsråvara tillverka biobränsle och förpackningar samt papper. Vi kan bygga hus och sedan värma dessa hus med restprodukter. Vi kan till och med tillverka kläder av skogsråvara. Den skogsråvara som förvaltas och tillgängliggörs inom skogsbruket kan med andra ord vidareförädlas till en mängd hållbara produkter. Hela trädet ska tas tillvara.

Region Östergötland har under 2018 antagit en skogsnäringsstrategi med hjälp av representanter från forskning, näring och andra myndigheter. I ljuset av den debatt som pågått under den gångna mandatperioden kring hur våra svenska skogar ska, kan och bör brukas, och mot bakgrund av vad som hänt inom industrin, omvärlden och forskningen sedan 2018, ser vi behov av att revidera och att Region Östergötland tar ett tydligare ägarskap för strategin. Skogsnäringen är omfattande i Östergötland och har stor betydelse för sysselsättning, näringsutveckling och pågående klimatomställning.

Revideringen av strategin kan sedan med fördel mynna ut i ett initiativ likartat Agtech 2030, ett regionalt initiativ för att skapa en innovationsmiljö för morgondagens lantbruk. Inom initiativet samverkar näring, forskning, politik och offentlig verksamhet tillsammans för att utveckla en viktig näring för Östergötland. En liknande satsning för skogsnäringen innebär en möjlighet att ytterligare stärka den regionala utvecklingen i hela Östergötland.

Potentialen för den östgötska skogen kan inte underskattas och måste på ett tydligare sätt hanteras inom ramen för det regionala utvecklingsarbetet kommande mandatperiod.

Julie Tran (C)
Regionråd och 1:a namn till regionen

Jenny Elander Ek (C)
Kommunalråd och 1:a namn till regionen