Kampen mot diskriminering måste fortsätta!

Denna vecka pågår Pride-veckan i Linköping. Ett tillfälle att uppmärksamma alla människors lika rätt och värde. Vi i Centerpartiet har länge drivit på kampen för HBTQI-personers rättigheter. Än idag utsätts många HBTQI-personer för våld och hatbrott. Det är oacceptabelt.

Vi vill se kraftigt ökade resurser till rättsväsendet för att säkerställa att de som begår hatbrott döms för det. Det är också viktigt att vi i Sverige är tydliga mot andra länder i arbetet med att stärka HBTQI-personers (homosexuella, bisexuella, trans-, queer- eller intersexpersoner) rättigheter, och att vi motverkar diskriminering både här hemma och i andra länder.

Förutom ett aktivt arbete för att förebygga diskriminering och hatbrott, behöver kunskaperna om HBTQI-personers situation öka inom vården. Här finns ett antal saker vi kan jobba med.

Till en början vill vi att Region Östergötland ska arbeta aktivt med att motverka ojämlikhet i hälsa utifrån kön, socioekonomisk situation och geografisk hemvist – men också utifrån könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.

Hälsa handlar om kroppens och psykets välbefinnande. HBTQI-personer löper idag större risk att drabbas av psykisk ohälsa. Ett starkt bidragande skäl är att de utsätts i större utsträckning för diskriminering och hatbrott. HBTQI-personer löper även större risk att dö i förtid – inte minst på grund av ökad förekomst av självmord i gruppen.

Vi vill därför göra det enklare för fler människor som lider av psykisk ohälsa generellt att få hjälp i tid. Vi tycker också att det är viktigt att exempelvis mödravårdscentraler har bra kompetens i bemötandet av HBTQI-familjer. Vi ser det därför som positivt om fler mödravårdscentraler väljer att regnbågscertifiera sig.

För Centerpartiet är det självklart att alla ska ha samma rättigheter oavsett vem de älskar eller vilket könsuttryck de har. Det är din ensak att definiera dig själv och samhället ska bemöta dig med respekt och stöd på lika villkor.

Julie Tran, gruppledare Centerpartiets regionfullmäktigegrupp

Richard Kullberg, ersättare regionfullmäktige