Kultur och demokrati hör ihop!

Till hösten kommer Region Östergötland att anta en ny kulturplan för länet. Planen visar hur Östergötland vill fördela de statliga stöden inom sju konst- och kulturområden, och vilka ambitioner regionen har för dessa områden. För Centerpartiets del är det främst tre saker vi vill få in i kulturplanen. Det handlar om att stärka demokratiperspektivet, synliggöra Artificiell Intelligens (AI) påverkan på kulturen, och slutligen, lyfta bibliotekens roll för ökad delaktighet i samhället.

I dagens samhälle kan vi inte ta demokrati för givet. Minsta steg mot att begränsa demokratin, såsom inskränkningar i kulturen behöver omedelbart uppmärksammas och stoppas. Kulturen är livsviktig för demokratin. Därmed är kultur starkt kopplad till demokrati. Det är endast inom ramen för ett fritt och demokratiskt samhälle som en fri och levande kultur kan få den näring den behöver för att utvecklas, varför principen om armlängds avstånd är viktig att lyfta. Inkludering i kulturlivet och kulturskapande bidrar till känslan av samhörighet, vilket i sig skapar tillit mellan medborgare. Tillit är viktigt i ett demokratiskt samhälle.

Konst, dans och andra kulturyttringar kan inspirera och frigöra människor till att våga uttrycka sig, forma sina liv efter egna önskningar och drömmar. Framförallt gäller detta de unga människor som söker sin väg framåt. Det är även viktigt, inte minst för barns och ungdomars livsmöjligheter, att kultur ska kunna utövas i hela länet, oavsett om de bor i en by, mindre tätort, stad, landsbygd eller förort, och att de erbjuds en rad olika uttrycksformer.

Kulturen behöver präglas av öppenhet, mångfald och tolerans. Kulturens nära koppling till demokratins hjärta är tydligare idag än den varit under lång tid. Därför finns behov av att understryka kulturens roll för demokratin, den om att främja demokratin. Med anledning av detta önskar Centerpartiet tydliggöra detta genom att det införs ett strategiskt mål om att ”Främja demokratin”. Vi anser även att principen om armlängds avstånd bör lyftas in i det nya strategiska målet ”Främja demokratin” för att värna om den fria kulturen och tydliggöra dess roll för demokratin.

Vi ser också att digitalisering och AI öppnar nya världar. Det sker snabba förändringar inom kulturskapandet och musikvärlden. Genom AI går det att skapa konst och musik på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Region Östergötland behöver bevaka, delta i förändringen och möjliggöra att så kan ske. Den nya generationen barn och unga kommer att leva i detta och se det som ett naturligt inslag i kulturen. Vi behöver därför vara förberedda på detta och gå in med öppna sinnen. Dessa utgångspunkter behöver synliggöras i kulturplanen.

Under avsnittet Bibliotek önskar vi tydliggöra vikten av ett tillgängligt samhälle. Oavsett om man är ung eller gammal, man eller kvinna, har en funktionsnedsättning eller rötter i ett annat land är det centralt att kunna ta aktiv del i samhället. Det kan handla om fysisk tillgänglighet, information på lättläst svenska eller andra språk. Östergötland ska vara en region där samtliga invånare har möjlighet till full delaktighet i samhällslivet och det demokratiska samtalet, där biblioteken spelar en stor roll.

Med dessa inspel önskar Centerpartiet bidra till ett levande kulturliv som präglas av öppenhet och tillgänglighet, där kultur och konst kan nå ut till fler grupper i samhället och i hela länet.

Julie Tran (C), gruppledare Centerpartiet Region Östergötland och ledamot i regionutvecklingsnämnden

Ulric Nilsson (C), ersättare i regionutvecklingsnämnden