Förbifart Söderköping

Infrastrukturminister Anna Johansson svarar på Staffan Danielssons interpellation

Staffan Danielsson lyfte i debatten vikten av att E22:s förbifart Söderköping börjar byggas 2020 och är klar 2023.

Han gladde sig och gav fullt stöd åt Trafikverkets skrivelse till regeringen i maj att byggstart bör ske inom ca 4 år.

Han var också mycket positiv till Trafikverkets färska besked att akveduktlösningen innebär en väsentlig förbättring för alla trafikslag och att den ökande investeringskostnaden är samhällsekonomiskt motiverad.

Infrastrukturminister Anna Johansson betonade att regeringens utgångspunkt är att det ska vara stor kontinuitet i transportplaner och att lönsamma projekt bör fullföljas som det är planerat.

Staffan Danielsson tolkade det positivt och underströk vikten av att nästa transportplan innehåller förbifart Söderköping enligt Trafikverkets reviderade förslag.

-        Det som inger oro är dock ministerns generella påpekande att om flera objekt i transportplanen fördyras kan det bli svårt att ta in alla enligt gällande planering, sa Staffan Danielsson.

-        Jag hoppas verkligen att denna debatt, och framförallt Trafikverkets tydliga ställningstagande, ska göra att förbifart Söderköping tas in i nästa transportplan med byggstart år 2020!

Länk till riksdagen.