Integration för Östergötland

Det går bra för Sverige och för Östergötland. Men det är alltför många som fortfarande hamnar utanför. Sverige har varit dåligt på att snabbt integrera de nyanlända i det svenska samhället. Det tar för lång tid innan de nyanlända har lärt sig språket och innan de kommit i arbete. Det går att vända utvecklingen. Fler kan komma i jobb. Fler kan lära sig språket snabbare. Men det kräver kraftfulla och ansvarsfulla reformer och tydliga krav. Med en snabb integration ges fler människor och familjer möjlighet att bygga ett nytt liv och en ny framtid, och bli en del av gemenskapen i ett nytt hemland.

Arbetslösheten sjunker i de flesta grupper, men för personer födda utomlands är arbetslöshetssiffrorna oroväckande höga. Bland utrikesfödda ser vi arbetslöshetssiffror på mer än 30% och en långtidsarbetslöshet som är tre gånger högre än för motsvarande grupp födda i Sverige.

Centerpartiet Östergötland presenterar nu ett fempunktsprogram för integration.

Språkundervisning och samhällsintroduktion från dag ett

För de människor som får stanna efter den första bedömningen ska en ordnad och aktiv integration ta vid direkt. I dag kommer många inte in i samhället, utan hamnar i stället i ett permanent utanförskap. Det finns ett stort värde i att nyanlända tidigt får ta del av det svenska samhället och kunskap om hur det fungerar. Det kan handla om praktiska frågor som vart man vänder sig om man är i behov av hjälp, hur arbetsmarknaden ser ut och vilka regler som gäller i olika sammanhang. Därför vill Centerpartiet göra samhällsorientering obligatorisk att delta i redan under asylprocessen.

Inträdesjobb för att nyanlända ska komma in på arbetsmarknaden

En stor del av de nyanlända har kort utbildningsbakgrund. Utbildning har en viktig roll att spela för att fler ska få ett jobb, men utbildningssatsningar räcker inte. Idag är det riskfyllt att anställa vilket gör att den förväntade kostnaden ökar. Det missgynnar särskilt personer vars kompetens är svårbedömd, till exempel utlandsfödda som inte har gått i skolan i Sverige. Arbetsmarknadens parter behöver ta ett större ansvar för att sänka trösklarna. Centerpartiet och övriga allianspartier har gemensamt föreslagit att inträdesjobb införs. Inträdesjobb är en ny anställningsform som innebär att nyanlända samt ungdomar utan gymnasieexamen ges möjlighet att ta ett arbete till 70 procent av gällande ingångslön samtidigt som inga socialavgifter behöver betalas av arbetsgivaren. Anställningen gäller maximalt i tre år.

Etableringslån

Ett sätt att minska kostnaderna för mottagandet och samtidigt öka drivkrafterna för att skaffa ett arbete, utan att lämna människor utan försörjning, är att göra om vissa ersättningar till lån. På samma sätt som studenter försörjer sig med hjälp av studielån bör nyanlända kunna försörja sig med hjälp av lån under sin första tid i Sverige. Centerpartiet föreslår därför att etableringsersättningen, som i normalfallet ges under de två år en etableringsplan gäller, görs om till ett etableringslån. Etableringslånet ska bestå av både en bidragsdel och en lånedel, med samma proportioner som dagens studiemedel.

Stärkt utbildning för nyanlända barn

Ett problem för många nyanlända barn är att de inte klarar av att nå målen i skolan. Många nyanlända barn har liten eller ibland ingen skolerfarenhet och tillsammans med dåliga kunskaper i svenska blir det svårt att hänga med i undervisningen. För att kompensera för detta krävs en längre period av intensifierad skolgång med fokus på de viktigaste kunskaperna. Bland de viktigaste av dessa är förmågan att prata svenska. Antalet timmar med undervisning i svenska bör utökas för dessa barn.

Integrationsförskolor

Centerpartiet ser att förskoleverksamheten kan nyttjas ännu bättre som integrationsmotor och vill därför erbjuda SFI-undervisning i anknytning till förskolan. På integrationsförskolan är barnet på förskoleverksamhet medan föräldern är på SFI-utbildning i anslutning till förskolan. Syftet är att uppmuntra dem som idag stannar hemma att istället läsa på SFI – genom att göra det enkelt och lättillgängligt vilket underlättar integrationen för både barn och förälder. Hur integrationsförskolan implementeras i detalj runt om i landet ska vara upp till respektive kommun.