Förändrade kvoter hotar torskens hållbara bestånd

Den 15 oktober enades EU:s medlemsländer om fiskekvoterna för 2019 i Östersjön. Återigen så verkar majoriteten av EU:s medlemsländer inte ta ett hållbart fiske seriöst.

För oss som vill se en livskraftig svensk fiskenäring är det av största vikt att den fisk vi har också förvaltas hållbart – annars kommer vi inte ha någon fisk kvar i framtiden. Det är beklagligt att landsbygdsminister Sven-Erik Buchts inte håller med om detta.

Fiskeförvaltningen i Östersjön bygger bland annat på den reformerade fiskepolitik som Centerpartiet och dåvarande minister Eskil Erlandsson var drivande i att genomföra. Den bygger på ett system med långsiktiga förvaltningsplaner där rådet varje år fastställer fiskekvoterna på förslag från Kommissionen. Här är det av yttersta vikt att vi förvaltar våra fiskebestånd så att de blir långsiktigt bärkraftiga.
Fiskekvoter på långsiktigt hållbara nivåer behövs för att både skydda fiskebestånden och säkerställa ett långsiktigt lönsamt yrkesfiske. Därför är det oansvarigt både för ett levande hav och en levande fiskerinäring när EU-rådet beslut att kraftigt höja torskkvoterna. Torskkvoterna i den västra Östersjön ökar med 70 procent. Vi kan bara beklaga medlemsländernas beslut. Dessa siffror är för höga och tar inte hänsyn till forskningen.

De svenska yrkesfiskarna är professionella och ansvarsfulla och menar på att det i längden gynnar dem att ha en lägre kvot i västra Östersjön. Annars finns det snart ingen fisk kvar att fiska.
Även forskare och intresseorganisationer ifrågasätter beslutet då de bland annat menar att torskkvoten i östra Östersjön hade behövt minska med 36 procent för att det ska vara hållbart långsiktigt. Dessutom menar man att det finns allt för dåligt med fakta på bordet för att uppskatta bestånden tillräckligt.

Sverige har historiskt sett varit allt för ensamt om att så tydligt trycka på att kvoterna måste baseras på vetenskap och fakta. Det är i detta sammanhang beklagligt att Sven-Erik Buchts (S) står bakom medlemsländernas beslut när forskning anser det ohållbart i längden. Vi kan konstatera att nästa svenska regering måste lägga ännu mer kraft på att bygga koalitioner med fler medlemsstater så att vi på allvar lever upp till den nya fiskepolitiken som faktiskt säger att vi måste ha livskraftiga fiskebestånd i europeiska vatten.

 

Fredrick Federley
Europaparlamentariker Centerpartiet

Jonny Stål
Centerpartiet Östergötland