Vad gör kretsen och vad gör distriktet?

Vems ansvar är det att värva och utbilda medlemmar? Ska jag vända mig till distriktet med politiska frågor?

Ja, precis vem eller vilka som ansvarar för vad är inte alltid helt enkelt att hålla kolla på. Nedan följer därför en kort beskrivning av kretsens respektive distriktets huvudsakliga ansvarsområden.


Enligt Centerpartiets stadgar gäller följande:

Om distriktet:
Distriktsstyrelsen leder distriktets arbete mellan distriktsstämmorna och ansvarar för bland annat:
• Vara ett forum för ömsesidig kontakt mellan partiets förtroendevalda landstingsrepresentanter, medlemmarna och invånarna.
• Utifrån Centerpartiets idéprogram och partistämmans beslut utforma den politiska inriktningen i distriktet i samråd med kretsarna och de förtroendevalda.
• Kommunicera Centerpartiets politik och delta i den politiska debatten.
• Stödja kretsarnas arbete med att utbilda medlemmar.
• I samråd med kretsarna genomföra utbildningar för förtroendevalda.
• Ansvara för valarbetet inför de allmänna valen samt för nomineringsarbetet inför val till landsting och riksdag.

Om kretsen:
Kretsens uppgifter är bland annat:
• Vara ett forum för ömsesidig kontakt mellan partiets förtroendevalda kommunala representanter, medlemmarna och kommuninvånarna.
• Utifrån Centerpartiets idéprogram och partistämmans beslut utforma den praktiska politiken i kommunen.
• Kommunicera Centerpartiets politik och delta i den politiska debatten.
• Engagera människor som vill arbeta för en politisk utveckling i enlighet med Centerpartiets värderingar och program.
• Värva, introducera och utbilda medlemmar samt erbjuda medlemmarna ett aktivt medlemskap t.ex. genom medlemsmöten där aktuella politiska och organisatoriska frågor diskuteras.
• Ansvara för valarbetet inför de allmänna valen samt för nomineringsarbetet inför val av kommunfullmäktige.