Satsningar på primärvård och psykiatri

Kerstin Sjöberg, regionråd

Hälso- och sjukvårdsnämnden satsar 60 miljoner kronor på primärvården och psykiatrin. Detta för att fortsätta omställningen till Nära vård och för att skapa en jämlik vård i hela länet.

Koalition för Östergötlands partier (C, S,L och MP) har sett till att det i Region Östergötlands treårsbudget för 2021-2023 finns en förstärkning på 40 miljoner kronor för vårdval inom primärvården. På sammanträdet den 2 februari beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden hur de pengarna ska fördelas.
25 miljoner kronor kommer att ges till alla vårdcentraler i länet och ska användas för att fortsätta omställningen till Nära vård. Begreppet Nära vård handlar om att vård ska erbjudas i exempelvis hemmet, på närvårdsplatser eller på kommunala boenden för personer med komplexa vårdbehov. Målsättningen är att primärvården ska fungera som ett nav i den nära vården.

Förutsättningar att ställa om
– Vi vet att det ekonomiska läget är tufft för många vårdcentraler på mindre orter. Vi menar allvar med att hela Östergötland ska leva och då behöver vårdcentralerna som ligger långt från sjukhus få mer resurser för att klara sitt uppdrag. Att vi nu skjuter till mer resurser bidrar till att också vårdcentralerna som finns på de mindre orterna bättre kan ställa om till mer Nära vård, säger Kerstin Sjöberg (C), hälso- och sjukvårdsnämndens 3:e vice ordförande.

Vårdcentraler som har längre avstånd till sjukhus har ofta ett annat besöksmönster än andra vårdcentraler. Patienterna söker många gånger för tillstånd som patienter i en tätort istället söker vård för på akut- eller jourmottagningar. Det gör att det finns skillnader i både ansvar och arbetsuppgifter på vårdcentralerna beroende på var de är placerade.

Därför beslutade nämnden att 7,5 miljoner kronor ska delas mellan de vårdcentraler som har 39 kilometer eller längre till närmaste sjukhus i Östergötland och utöver det även är enda vårdcentral på orten. De aktuella vårdcentralerna är i dag Österbymo, Boxholm, Ödeshög, Valdemarsvik, Kisa och Åtvidaberg.
Dessutom ska ytterligare 7,5 miljoner kronor fördelas mellan vårdcentralerna utifrån antal listade patienter som är 80 år eller äldre.

70 miljoner i förstärkning till den regiondrivna psykiatrin
Nämnden beslutade även att 20 miljoner kronor till psykiatrin, som också är en förstärkning i regionens treårsbudget, ska användas för att fortsätta omställningen till Nära vård. De ska även underlätta arbetet med att skapa en jämlik vård över hela länet när vårdvalet inom psykiatrin avslutas. Därutöver medför tidigare fattat beslut om att avsluta vårdvalet inom vuxenpsykiatri att 50 miljoner kronor omfördelas inom nämnden från privata vårdgivare till den regiondrivna verksamheten. Sammantaget innebär besluten att den regiondrivna psykiatrin får ett resurstillskott om 70 miljoner kronor under 2021.