nu kan vårdvalet i ögonsjukvården börja

Behovet av ögonsjukvård ökar. Antalet äldre blir fler och allt fler insatser och kontroller görs så att synförmågan kan bibehållas. För att erbjuda en god och trygg vård efter behov kombinerat med valfrihet med god tillgänglighet och närhet, har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat införa vårdval inom den öppna specialiserade ögonsjukvården. Vårdvalet införs enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV

Hälso- och sjukvårdsnämnden har antagit den regelbok, som intresserade leverantörer har att förhålla sig till. För att en leverantör ska få bedriva specialiserad ögonsjukvård i öppenvård krävs att Region Östergötland har godkänt, det vill säga auktoriserat leverantören. Det förutsätter att leverantören åtar sig det uppdrag som är formulerat i denna regelbok. Auktorisationen säkerställer en god kvalitet och likvärdiga konkurrensvillkor samtidigt som ett vårdval möjliggör en mångfald av leverantörer.

- I och med dagens beslut att anta regelboken för vårdvalet, kan intresserade aktörer lämna in sin ansökan om auktorisation. Vi ser fram emot att fler aktörer inom ögonsjukvården etablerar sig i Östergötland. Det är bra för patienterna, säger Kerstin Sjöberg (C), regionråd och 3:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Östergötland.

Ambitionen har varit att det mesta möjliga av Ögonklinikens befintliga uppdrag ska ingå i vårdvalet men samtidigt ska strategiskt viktiga områden som exempelvis högspecialiserad vård, forskning och syncentral fortsatt vara kvar i regiondriven regi. För de aktörer som vill etablera en verksamhet i Östergötland enligt LOV kan man göra det enligt ett basuppdrag avseende ögonmottagning men även genom ett tilläggsuppdrag avseende gråstarrsoperationer. För att säkra jourverksamheten i länet finns krav på att alla vårdvalsleverantörer ska till viss del bidra i primärjouren. En stor samverkan och uppföljning är krav för att säkra en jämlik vård med god kvalitet

- Med dagens beslut kommer fler ögonspecialister att kunna etablera sig i Östergötland. Det skapar förutsättningar för en förbättrad tillgänglighet inom ögonsjukvården och ger en ökad valfrihet att välja vårdgivare, vilket är positivt för både patienter och medarbetare, säger Alexander Höglund (L), regionråd och 1:e vice ordförande i regionstyrelsen i Region Östergötland.