CENTERFRAMGÅNG I ATT SLOPA PATIENTAVGIFTER VID SPÅRSÄKRING EFTER ETT SEXUELLT ÖVERGREPP!

Det var i slutet av 2022 som media rapporterade om att vissa vårdgivare tog ut patientavgift i samband med att vården spårsäkrar olika bevis på personer som utsatts för sexuella övergrepp. Centerpartiets ledamot i Hälso- och Sjukvårdsnämnden (HSN) och i Regionstyrelsen (RS) i Region Östergötland tog upp frågan på sammanträdena i november.

På kommande möte med HSN (31 januari) kommer ett beslutsärende upp med förtydligande i avgiftsbestämmelserna så att det framgår att vård för patient i samband med våldtäkt/sexuellt övergrepp är avgiftsfri.

”Det har varit otydligt och det har hanterats olika, men det ska inte vara brottsoffret som ska betala för exempelvis DNA-kit vid vårdbesök efter en våldtäkt, säger Kerstin Sjöberg, vice gruppledare Centerpartiet Region Östergötland.”

 

För mer information kring ärendet se:

https://dokument.regionostergotland.se/Politiska%20dokument/H%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rdsn%C3%A4mnden/2023%20H%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rdsn%C3%A4mnden/2023-01-31/Besluts%C3%A4renden/16.%20F%C3%B6rtydligande%20i%20Avgiftsbest%C3%A4mmelser%20f%C3%B6r%202023.pdf