Interpellation angående Är det vårdens roll att kontrollera en patients uppehållstillstånd?

I Tidöavtalet, som är en överenskommelse mellan regeringspartierna Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, och samarbetspartiet Sverigedemokraterna, finns ett avsnitt om migration och integration.

Under avsnittet finns ett förslag som handlar om att kommuner och myndigheter ”ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd.” Vidare skriver man att det skulle innebära att ”myndigheter som en person kan komma i kontakt med får ett ansvar för att säkerställa personens lagliga rätt att vistas i Sverige. Genom informationsplikten ska möjligheterna att leva i landet utan tillstånd försvåras.”

I praktiken skulle ett sådant förslag innebära att vårdens medarbetare ska börja agera detektiver och ange personer som vistas i landet utan tillstånd. Det skulle även innebära att vårdens medarbetare ska ta tid från patienten och agera kontrollanter, istället för att fokusera på att ge vård efter behov.

Ett angiverisamhälle är långt ifrån det vi behöver idag. Vi skulle snarare behöva öka tilliten mellan varandra, och tilliten till våra myndigheter. De personer som skulle fara illa av ett sådant förslag är dessutom redan de mest utsatta i samhället.

Då sammansättningen i det nya styret Östgötasamverkan liknar det som finns nationellt, med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, med stöd av Sverigedemokraterna, finns en oro att det nationella förslaget även kommer tillämpas regionalt och lokalt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt regionråd:

Är det Östgötasamverkans mening att det ska införas en anmälningsplikt för Region Östergötland som kommer i kontakt med personer som lever i landet utan tillstånd?

Ska vårdens medarbetare tvingas ange de mest utsatta i samhället i enlighet med Tidöavtalet?

Anser du att ett angiveriförslag är förenligt med hälso- och sjukvårdslagen om jämlik vård på lika villkor för hela befolkningen?

 

Linköping den 23 januari 2023

Julie Tran