Vad gör regionen för biogasen och omställningen till en fossilfri framtid?

Centerpartiets gruppledare, Julie Tran, lämnade idag in en interpellation angående hur Region Östergötland ska arbeta med och förhålla sig biogasen.

Biobränslen, såsom biogas, är förnybara och hållbara alternativ som kan ersätta fossila bränslen som kol, olja och naturgas. För att ersätta Rysslands och andra staters smutsiga energi behöver Sverige kraftigt öka produktionen och användningen av rena och hållbara biodrivmedel. Genom produktion av bioenergi tar man även vara på avfall och restprodukter i en cirkulär bioekonomi. Det kan handla om matavfall som blir biogas eller skogsrester som blir förnybara drivmedel, el och värme i ett kraftvärmeverk. Det ger jobb, inkomster och ökad försörjningstrygghet i hela landet. Det bidrar till landsbygdsutveckling och klimatomställning.

Sverige är ett föregångsland inom EU när det gäller biodrivmedel. Trots ökande eldrift och effektivare motorer finns det i dag, och kommer under många år framöver finnas kvar fordon som går på bensin eller diesel. Varje liter fossil bensin eller diesel som ersätts med hållbara biodrivmedel är en vinst för klimatet och bidrar till vår beredskapsförmåga. Därför behöver det bli enklare att tanka rena biodrivmedel och möjligheten att konvertera befintliga bilar till mer hållbar framdrift måste öka.

Vårt län kan bidra till en ökad produktion av biodrivmedel och bredda användningen som ett sätt att både visa miljönytta, skapa fler gröna jobb och öka energiförsörjningen.

Region Östergötlands påverkansarbete sedan 2017 inom bioenergi har varit ett föredöme nationellt och även tagits upp som ett exempel i skrift från Sveriges Kommuner och Regioner. 2021 genomförde regionen ett omfattande analysarbete som utmynnade i en ny och förtydligad position i frågan. Den nya positionen bygger på den tidigare, men har ett ökat fokus på bioenergins bidrag till den cirkulära bioekonomin och understryker även vikten av hållbara leverantörskedjor inom bioenergi. Detta arbete ser nu ut att avta då bioenergi inte längre är ett för styret (M, KD, L med stöd av SD) prioriterat område för påverkan på EU-nivå.

Julies fråga till ansvarigt regionråd är:

Vad gör styret för att säkerställa att vi bidrar till länets beredskap, ökad produktion av biobränsle och räddar den lokala produktionen av biogas och andra biodrivmedel?

Interpellationen , 252.6 kB.