Vi måste säkra ungas psykiska hälsa!

På Världsdagen för psykisk hälsa den 10 oktober vill Centerpartiet uppmärksamma vikten av att prioritera psykisk hälsa och välbefinnande för våra invånare. Syftet med dagen, som Världshälsoorganisationen (WHO) står bakom, är att öka medvetenheten om frågor kopplade till psykisk hälsa.

I Sverige har en hög andel av befolkningen rapporterat psykiska besvär och det finns stora ojämlikheter i alla aspekter av psykisk hälsa. Det finns bland annat skillnader utifrån ålder, kön och socioekonomi. Antalet självmord, inte minst bland unga vuxna, och det stigma som är kopplat till psykisk ohälsa är andra utmaningar.

Region Östergötland som ansvarar för mycket av östgötarnas hälso- och sjukvård har en viktig roll i att stödja det främjande och förebyggande arbetet inom psykisk hälsa och suicidprevention. Omkring 1500 personer begår självmord i Sverige varje år. Det är fyra personer om dagen. Bland unga mellan 15 och 24 år är självmord den vanligaste dödsorsaken.

Vi ser att det är i vardagen, i skolan, i hemmet och på fritiden som främjande insatser är mest effektiva. Fler yrkesgrupper ska fortbildas för att kunna ge första linjens samtalsstöd vid psykisk ohälsa. Ett förstärkt omhändertagande för barn och ungdomar med psykisk ohälsa ska fortsatt utvecklas med konceptet ”En väg in” till ungdomshälsa eller barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.

Anpassningar i vardagen har en stor betydelse för att klara skolan bra och här behöver regionens expertis ställas till förfogande till skolorna. När specialistvård behövs ska BUP ha kapacitet. Centerpartiet vill öka insatserna för att korta kötiderna dit. Mobila team med psykiatrisk kompetens ska också finnas oavsett var i länet man bor. Vi ser också nyttan av att möjliggöra självvald inläggning i hela länet. Vårdval för samtalsbehandling ska också genomföras.

Med den utbredda psykiska ohälsan som finns bland våra barn och unga, ser vi det som nödvändigt att ha en fungerande samverkan mellan elevhälsan i skolan, ungdomshälsan och barn-och ungdomspsykiatrin. Även civilsamhället har en viktig roll här. Centerpartiet vill samtidigt göra det enklare att få hjälp i skolan genom elevhälsan. Vi tycker att elevhälsan ska byggas ut med fler kompetenser och vara tillgänglig digitalt som ett komplement till den fysiska närvaron i skolan. Elever ska inte behöva vänta för att kunna söka hjälp.

Avslutningsvis, vill Centerpartiet att hälso- och sjukvården i sin helhet ska rustas för att klara av att möta den psykiska ohälsan bland länets invånare. Utöver mer resurser till primärvården, där vårdcentraler och digitala vården utgör basen, vill vi att alla länets vårdcentraler ska ha kompetens för att möta psykisk ohälsa. Det betyder också att både elevhälsan och vården behöver få kompetensen och verktygen som behövs för att bättre möta psykisk ohälsa och oftare upptäcka självmordsrisker och därmed förebygga självmord.

Ungdomarna är vår framtid! Låt oss jobba för att säkra deras psykiska hälsa.

Julie Tran (C), gruppledare i Region Östergötland
Ellen Gisslegård (C), ordförande CUF Östergötland
Lucas Persson (C), ledamot CUF Östergötland