Interpellation angående har beroendet av bemanningsföretag i Region Östergötland minskat har lämnats in

Centerpartiets vice gruppledare Kerstin Sjöberg har lämnat in en interpellation om Region Östergötland har blivit mer eller mndre beroende av bemanningsföretag.

I maj 2023 togs en Strategi för att begränsa beroendet av bemanningsföretag av Regionstyrelsen. Där föreslås 5 åtgärder:

- Avrop inom ram för hyrpersonal

- Utveckla beställningsförfarande för ökad kvalitet och kontroll

- Utveckla den interna bemanningsorganisationen Resurs och kompetens

- Utveckla samarbetet med kommunerna

- Begränsning av hyrpersonal på respektive centrum

Samtliga åtgärder är datumsatta så att de ska vara införda i nuläget. Vi undrar hur statusen ser ut idag, om åtgärderna går framåt?

I Delårsrapport 08 för Regionstyrelsen är uppdraget ”Minska beroendet av bemanningsföretag i vården” gulmarkerat. Där framgår i korta ordalag att flera aktiviteter är genomförda eller under genomförande, att en uppdaterad handlingsplan till 2024 kommer tas fram, att målet för 2023 inte kommer uppfyllas men att målet om en inhyrning motsvarande 2 procent av personalkostnaderna kvarstår till 2025.

I delårsrapport 08 står också kopplat till styrtalet ”Kostnader för bemanningsföretag ska minska i förhållande till 2022” utfallet ”Kostnaden för bemanningsföretag är till och med augusti 391 miljoner kr och är en ökning med drygt 71 procent jämfört med föregående år”. Utvecklingen har alltså gått helt åt fel håll vilket är djupt oroande.

Jag förutsätter att beredningen för personal-och kompetensförsörjning följer frågorna mer nogsamt, men det är också angeläget att Regionstyrelsen hålls uppdaterade i dessa strategiskt viktiga frågor.

Mina frågor till ansvarigt Regionråd lyder:

  • När kommer resultat och konsekvenser av Strategi för att begränsa beroendet av bemanningsföretag, rapporteras till Regionstyrelsen på ett mer utförligt sätt än genom delårsrapporterna?
  • Har tidplanen med deadline 1 oktober, hållits för utvecklingen av REKO, den interna bemanningsorganisationen Resurs och kompetens?
  • Hur ser ni på bemanningssituationen för vårdverksamheterna framåt, avser ni att upphöra med någon vårdverksamhet?

- Kostnaderna för hyrbemanning var i augusti 71% högre jämfört med föregående år. En ökning trots att flera aktiviteter för att minska beroendet av hyrbemanning sägs vara genomförda. Jag är orolig för att resultatet verkar gå åt fel håll och att detta riskerar att vårdverksamheter inte kommer att finnas kvar nästa år i Östergötland, säger Kerstin Sjöberg.

Interpellationen i sin helhet , 430.1 kB.