Interpellation angående hur patientsäkerheten påverkas av vårdplatser har lämnats in!

Centerpartiets gruppledare Julie Tran har lämnat in en interpellation angående hur Region Östergötland säkerställer patientsäkerheten genom sina vårdplatser.

IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, konstaterade efter en tillsyn i slutet av år 2022 att läget är allvarligt på Universitetssjukhuset i Linköping (US Linköping) och att patientsäkerheten inte kan garanteras. Det berodde på att akutsjukhuset inte kunde säkerställa disponibla vårdplatser efter behovet inom sjukvården. IVO bedömde därför att regionen ”inte planerar, leder och kontrollerar verksamheten på sådant sätt att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, upprätthålls.”

Över ett år senare har IVO i januari 2024 återkopplat kring tillsynsärendet. Vid uppföljning beskriver myndigheten att situationen inte har förbättrats sedan beslutet den 6 december 2022 trots att regionen har redovisat åtgärder för att komma till rätta med de brister som IVO tidigare har konstaterat gällande bristen på disponibla vårdplatser. Därför har IVO begärt att regionen ska inkomma med kompletterande redovisning kring det fortsatta arbetet med frågorna.

IVO har tidigare varnat att om regionerna inte förbättrar läget för patienterna vid sina akutsjukhus inom rimlig tid har lagstiftaren givit IVO flera verktyg för att få tillstånd förändring till skydd för patienterna, däribland vitesförelägganden och förbud av verksamhet.

Den 16-17 januari i år valde US Linköping att ställa in ett antal operationer som inte var akuta på grund av att vårdplatserna inte räckte till. Det är andra gången på kort tid som US Linköping tvingas vidta liknande åtgärder. I risk- och konsekvensanalysen för hyrstopparbetet listas påverkan på tillgången till vårdplatser som en möjlig riskfaktor.

Med anledning av ovan frågar jag ansvarigt regionråd:

  • Hur långt har Region Östergötland kommit i arbetet för att möta den Målbild som regionen hade i åtgärdsplanen till IVO (Målbild för 2023: öppna 20 ytterligare internmedicinska platser och 23 ytterligare allmänkirurgiska platser)?
  • Vilka strategiska beslut har styrande M, KD, L med stöd av SD både tagit och har för avsikt att fatta, för att säkra en patientsäker vård och att behovet av vårdplatser täcks?
  • Vad anser du har brustit i arbetet och i den politiska styrningen eftersom IVO har återkommit och meddelat att situationen inte har förbättrats sedan beslutet den 6 december 2022?
  • Hur rimmar resultatet i risk- och konsekvensanalysen för hyrstopparbetet med insatserna för att nå åtgärdsplanen för fler disponibla vårdplatser?

- Det är allvarlig kritik som IVO kommer med. Situationen på akutmottagningen har snarare blivit sämre sedan granskningen hösten 2022 och innebär allvarliga patientsäkerhetsrisker. Centerpartiet kräver svar på vad den politiska ledningen har gjort sedan senaste granskningen. Som det ser ut nu tolkar jag det som att det politiska styret helt släppt arbetet för att öka antalet vårdplatser och öka patientsäkerheten, säger Julie Tran (C), gruppledare och fullmäktigeledamot för Centerpartiet. 

Interpellationen i sin helhet (pdf) , 444.2 kB.