Centerpartiets kommentar med anledning av dagens varselbeslut

Idag fattade Region Östergötlands politiska majoritet M, KD, L med stöd av SD beslut om att varsla 900 medarbetare.

- Dagens beslut är väldigt tråkigt. Underskottet har bara växt sen styret (M, KD, L med stöd av SD) tog över, i kombination med att handlingsplanerna inte fått verkan. Mot bakgrund av detta inser vi Region Östergötlands behov av att varsla. Det vi hade önskat var ett omvänt förfarande där politisk prioritering av vårdutbud skett före beslut om varsel, säger Jenny Elander Ek (C), ersättare i regionstyrelsen.

- Det är samtidigt hög tid att genomföra omställningen till Nära Vård. Genom att organisera vårdinsatserna efter patientens behov, med samverkan mellan vårdkliniker och med kommunernas vårdinsatser och patientens delaktighet, kan vi också bidra till resurseffektiv vård, säger Kerstin Sjöberg (C), ledamot i regionstyrelsen.

Nedan finns det ställningstagande och yrkanden som Centerpartiet lämnade under mötet:

Region Östergötland befinner sig i ett allvarligt ekonomiskt läge!

Vi beklagar att Region Östergötland kommit till detta svåra ekonomiska läge. Det är uppenbart att åtgärder och handlingsplaner inte fått avsedd effekt. Kostnad per patient har ökat avsevärt och den somatiska slutenvårdens kostnader ligger bland de högsta i Sverige. Centerpartiet har under lång tid inkommit med flera konstruktiva förslag som vi anser kan möta det ekonomiska underskottet. Det har bland annat berört både kompetensförsörjningsfrågan och arbetet med omställning till Nära vård. Inga av våra förslag har möts med bifall. Än.

En viktig del för att primärvården ska kunna vara navet i vården är att andelen vårdresurser behöver öka i primärvården. I Centerpartiets budgetförslag sattes nivån 20 % som ett första steg, men de styrande M, KD, L med stöd av SD har inte visat på några sådana resursöverflyttningar. Att organisera vårdinsatserna med utgångspunkt från personens samlade vårdbehov, med samverkan mellan vårdkliniker, med samverkan med kommunernas vårdinsatser, med att tillvarata personens egna förmågor, gör det möjligt att erbjuda en mer resurseffektiv vård. Vården behöver göra en tjänstelogisk omställning till Nära vård. Det ger också ett sammantaget bättre resultat framför allt för personer med komplexa vårdbehov.

Sjukhusbunden slutenvård är en betydligt dyrare vårdform än öppenvård och behöver prioriteras för de patienter och de åkommor som kräver sjukhusens specialiserade vård och teknik. En sammanhållen personcentrerad nära vård som utgår från behov och förutsättningar samt har ett främjande, förebyggande och proaktivt förhållningssätt kan minska undvikbara sjukhusvistelser. Genom att rätt person får rätt insats kan såväl kvaliteten som effektiviteten öka, vilket även Överenskommelsen mellan Sveriges regering och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) konstaterar.

Tillgängligheten till vård och behandling i Östergötland är idag långt ifrån i balans med vårdbehoven. Varsel, utöver hyrstopp, anställningsstopp och minskad bemanning på 6%, riskerar att försämra patientsäkerheten och riskerar att vård och hälsa blir ännu mer ojämlik mellan befolkningen i länets olika delar. Det riskerar dessutom att ge en kraftigt försämrad arbetsmiljö. Vi anser också att avsaknaden av politiskt ansvar i att göra prioriteringar för ett minskat vårduppdrag ger konsekvenser. Det sätter medarbetare i en orimlig situation med att inte kunna lösa hela uppdraget, bidrar till ytterligare etisk stress och riskerar att man på individnivå förlorar sin legitimation, samt äventyrar patientsäkerheten. Det vi hade önskat var ett omvänt förfarande där politisk prioritering av vårdutbud skett före beslut av varsel.

Men eftersom underskottet bara växt sen styret tog över, i kombination med att handlingsplanerna inte fått verkan, inser vi behovet av varsel för att lösa de ekonomiska utmaningarna. Dessutom verkar löftet från statsministern Ulf Kristersson om en budget som förhindrar uppsägning av personal inom vården vara en bluff. Vår förhoppning är dock att man i detta skede därför parallellt ser till att arbetet med Nära vård på riktigt genomförs. Det är ett sätt av flera att hantera kompetensförsörjningen, arbetsmiljön och ekonomin.

Med anledning av ovan har Centerpartiet yrkat på följande tilläggsyrkanden:

  • att särskilt stimulera tjänstelogisk organisering och personcentrerade arbetssätt,
  • att särskilt stimulera omställningen till Nära Vård, proaktivt arbete och stärkta primärvårdsinsatser,
  • att särskilt stimulera arbetssätt som ökar effektiviteten i hela vårdsystemet och motverkar suboptimering
  • att särskilt beakta att vården behöver vara jämlik över länet,
  • att särskilt beakta en god patientsäkerhet,
  • att särskilt värna en god arbetsmiljö för våra medarbetare för att inte riskera att värdefulla kompetenser lämnar Region Östergötland,
  • att politiken är delaktig i prioriteringsarbete i syfte att förebygga etisk stress och dålig arbetsmiljö när vårdens medarbetare riskerar ställas inför att ensamma hantera orimliga prioriteringsfrågor,
  • att Region Östergötland tillskriver regeringen angående tillskott av statsbidrag på grund av ökade behov.