Interpellation om hur 1177Direkt fungerar är inlämnad!

Trine Platou har lämnat in en interpellation om hur 1177Direkt fungerar till Region Östergötland.  Interpellationen kommer att besvaras/debatteras på Regionfullmäktige tisdagen den 16 april.

Artificiell Intelligens har en enorm potential att effektivisera sjukvården så väl som övriga sektorer i samhället. Inom sjukvården finns det applikationsområden med låg risk, som stöd i bedömning av röntgenbilder, och sådana med hög risk, som behandlingsrekommendationer, där det kan få allvarliga konsekvenser om bedömningen bli fel.

1177 Direkt är en chattbot som infördes 2023 för effektivare triagering, alltså sortering av patienter enligt hur brådskande deras behov är. Av medierapporteringen framgår att produkten har två delar; en som är CE-märkt som medicinteknisk produkt, och en som rör själva det medicinska innehållet. Det senare är inte är del av certifieringen, enligt produktens manual.

Enligt DN (2024-03-15) har Regionen anmält sju patientfall till Läkemedelsverket för farliga felbedömningar. Sex av dessa felbedömningar handlar enligt DN om fall då patienterna fått för låg bedömning av sina symtom, vilket kan innebära potentiella patientsäkerhetsrisker.

Inga patienter har som tur är kommit till skada, då vårdpersonal ska ha kontrollerat chattbotens bedömningar och korrigerat dessa.

Medierapporteringen ger upphov till många frågor, varav några är dessa:

· Kontrolleras alla bedömningar som chattboten gör av kvalificerad vårdpersonal?

-  Om så, vilka tidsmässiga och ekonomiska besparingar ger då chattboten?

- Om inte, hur bedöms då risken för att chattbotens felaktiga bedömningar framgent ska leda till att patienter kommer till skada?

Dag som ovan

Trine Platou (C)

”Jag är övertygad om att AI kommer bidra till bättre och mer effektiv vård framöver. Men det är mycket viktigt att nya digitala lösningar och AI-tjänster både ger bättre vård och har en positiv inverkan på vårdpersonalens arbete och arbetsmiljö. Av det som har skrivits i media senaste månaderna som kan man få intrycket att 1177 Direkt vare sig underlättar för vårdpersonalen eller höjer vårdens effektivitet. Det är därför intressant att få veta hur styret tänker kring 1177 Direkt framgent”, säger Trine Platou (C).

Interpellationen i sin helhet (pdf) , 339.2 kB.