Så förbättrar vi Östergötlands hälso- och sjukvård!

På kommande regionfullmäktige kommer årsredovisningen för 2023 att debatteras. Underskottet inom hälso- och sjukvården är beräknat till 1, 7 miljarder kronor. Centerpartiet tycker att det regionala styret (M, KD, L med stöd av SD) hade kunnat hantera situationen annorlunda och att Tidö-regeringen agerat för sent. Av regeringens aviserade 6 miljarder kronor kommer Region Östergötland att få 270 miljoner kronor, vilket inte kommer stoppa varslet av 900 anställda.

Centerpartiet har under lång tid kommit med flera konstruktiva förslag som vi anser kan möta det ekonomiska underskottet. Det har bland annat berört hur vi ökar attraktiviteten att jobba i Region Östergötland och hur vi stärker primärvården för att minska antalet sjukhusbesök. Inga av våra förslag har mötts med bifall.

Mest problematiskt, givet det ansträngda läget för personalen, är avsaknaden av politiskt ansvar för att minska vårdutbudet. Det ger konsekvenser. Det sätter medarbetare i en orimlig situation med att inte kunna lösa hela sitt uppdrag, bidrar till ytterligare etisk stress och riskerar att man på individnivå förlorar sin legitimation, samt äventyrar patientsäkerheten. Det vi hade önskat var en motsatt ordning, där politiskt beslut om vårdutbud skett före beslut av varsel.

När nu varselbeslutet är taget är vår förhoppning att den politiska ledningen i detta skede parallellt ser till att arbetet med Nära vård på riktigt genomförs och att man framöver politiskt kan peka tydligt på vilken vård som inte längre ska utföras.

Nära vård-arbetet är ett sätt av flera att hantera kompetensförsörjningen, arbetsmiljön och ekonomin.Fokus kretsar kring ett personcentrerat förhållningssätt som blir bättre för patienten och är mycket mer resurseffektivt för både verksamheten och regionens medarbetare. Det handlar om att stärka patientens delaktighet, att egenvård tillämpas när det är möjligt och att den som väntar på vård vet sitt nästa steg och inte själv behöver söka sig runt i vården. Det handlar även om att kroniskt sjuka personer har en fast vård- och läkarkontakt på vårdcentralen som bygger trygghet, förebygger och minskar behovet av besök på akutmottagningen. 

Forskning inom primärvård lyfter fram hur viktigt det är med en namngiven läkare och kontinuitet för att höja vårdkvaliteten för patienten. Resultatet pekade tydligt ut hur kontaktens längd påverkade nyttjandet av andra vårdtjänster, såsom besök på akuten eller jourcentraler. Det visade sig också att ju bättre läkarkontinuiteten är, desto lägre är dödligheten hos patienten.

På samma sätt fann distriktsläkaren Hannes Kohnke att det var viktigt med kontinuitet. Han hade studerat sambandet mellan antalet läkare en patient träffar i primärvården och antalet akuta besök på sjukhus. Hans slutsats var att gruppen med sämst kontinuitet besöker akutmottagningen dubbelt så många gånger än gruppen med bäst kontinuitet.

Det finns många exempel som visar vilken betydelse primärvården och vårdcentraler har för tillgängligheten och arbetsbelastningen på länets akutmottagningar och sjukhus. En stark primärvård är avgörande för att förbättra Östergötlands hälso- och sjukvård, samtidigt som det bidrar till ett bättre nyttjande av skattebetalarnas pengar.

Centerpartiets regionfullmäktigeledamöter:

Julie Tran (C), gruppledare Centerpartiets regionfullmäktigegrupp

Kerstin Sjöberg (C), ledamot i regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden

Jenny Elander Ek (C), ersättare i regionstyrelsen

Trine Platou (C), ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden

Birgitta Gunnarsson (C), ledamot i regionfullmäktige

Maria Persdotter (C), ledamot i regionfullmäktige