Lyssna på forskning -satsa på primärvården!

Den 19 maj är det distriktsläkarnas dag, alltså internationella dagen för specialistläkare i allmänmedicin. Vi vill uppmärksamma primärvårdens och distriktsläkarnas stora, men ofta underskattade, betydelse. Dels för patienters tillgång till vård på rätt nivå, dels för vårdens effektivitet. Vi vill peka på behovet av mer resurser till primärvården, tydligare satsning för fler allmänläkare, samt betydelsen av distriktsläkares kompetens och inkludering i beslutsprocesser.

Just nu pågår i hela Sverige en omställning till det som kallas Nära vård. Det handlar om ett personcentrerat förhållningssätt där primärvården är navet. Detta ska möjliggöra för framförallt kroniskt sjuka och sköra äldre att ha stabila vårdkontakter. Det bidrar till deras känsla av delaktighet och trygghet i kontakter med specialistvården. Stabila vårdkontakter, så som en fast läkarkontakt över tid, är en trygghet och även en kostnadseffektiv förebyggande åtgärd som minskar risken att behöva akutvård och sjukhusinläggning. Detta framgår av den statliga SBU-rapporten Kontinuitet i vården, från 2021.

Antalet listade patienter per primärvårdsläkare överstiger oftast det rekommenderade 1100, ibland är antalet det dubbla. Enbart 20 procent av vårdcentralerna når upp till målet om tillgänglighet på telefon. En underbemannad och otillgänglig primärvård bidrar idag till ökad belastning på sjukhusens akutmottagningar. Människor med måttliga behov kommer dit, liksom människor med tillstånd som förvärrats för att de inte kunnat nå vårdcentralen i tid. Båda grupper tar resurser från akutmottagningarna som de inte skulle behöva ta om primärvården hade tillräckligt med resurser.

Trots uttalade mål att ställa om till Nära vård syns inte någon ambition om detta i styrets politik. Idag läggs 18 procent av hälso- och sjukvårdens budget på primärvården. Detta är inte tillräckligt. Centerpartiets senaste budget har som mål att 20 procent av hälso- och sjukvårdens budget ska gå till primärvården i ett första steg.

För att nå målet med 1100 patienter per distriktsläkare behövs fler färdigutbildade läkare med allmänmedicinsk kompetens. Specialisering tar 5 år heltid och för att kunna genomföra utbildningen behövs anställning vid en vårdcentral där det finns handledningskapacitet. Tilldelning av utbildningsplatser sker centralt och har sina begränsningar. Det skapar en flaskhals idag. Centerpartiet vill därför möjliggöra för fler att kunna komma ut till sina ST-tjänster inom allmänmedicin i syfte att bättre nå målet om 1100 patienter per läkare.

För en effektiv och ändamålsenlig sjukvård behöver digitala tjänster införas och användas. Det är dock viktigt att detta förankras i verksamheterna, löser verkliga problem och bidrar till värdeskapande, samt underlättar för både personal och patienter. Vi är därför med på beslutet att pausa 1177 direkt. När 1177 direkt eller någon annan digital tjänst nästa gång ska införas i primärvården kräver Centerpartiet att primärvårdens personal involveras i tidigt stadie och vid processerna för genomförande.

En välfungerande primärvård med tillräckligt bemannade vårdcentraler skulle öka tillgängligheten och minska arbetsbelastningen på länets akutmottagningar och sjukhus. En stark primärvård ger bättre hälso- och sjukvård för östgöten och innebär effektivare nyttjande av skattebetalarnas pengar. Vi kommer fortsätta lägga fram förslag i linje med detta och hoppas på större mod framgent hos det politiska styret. Politik är att prioritera. Våga prioritera primärvården!

Julie Tran
Trine Platou
Kerstin Sjöberg
Jenny Elander Ek
Birgitta Gunnarsson
Maria Persdotter
Ledamöter av Regionfullmäktige (C)