Miljö och klimat

Bild

Miljö- och klimatfrågorna är viktigs för utvecklingen av ett hållbart samhälle. Miljötänket ska genomsyra alla förvaltningar och verksamheter.

Centerpartiet är en ledande kraft för att ställa om till hållbar utveckling i Sverige och i vår
kommun. För att vi ska få ett hållbart samhälle måste alla hjälpas åt att ta ansvar. Hushållning
med resurser och kretsloppstänkande är i stor utsträckning en lokal fråga och därmed en
viktig kommunal angelägenhet. God ekologisk status i hav, sjöar och vattendrag är för oss en
högprioriterad fråga. Det måste också vara enkelt att agera klimatsmart och miljövänligt. Kommunen har en viktig roll i att skapa förutsättningar för detta.

Centerpartiets miljöpolitik utgår mycket från FN:s klimatmål och Agenda 2030. Klimatfrågan är vår tids ödesfråga och den hänger nära samman med bibehållen biologisk mångfald. Detta arbete behöver ständigt pågå inom alla verksamheter. För att uppnå detta måste Kävlinge kommuns befolkning växa med försiktighet så att både miljön och kommunens verksamheter kan följa med i utvecklingen.


Vår vision är att Kävlinge kommun ska bli 100 procent självförsörjande på förnybar energi. Med detta menar vi att minst lika mycket energi som förbrukas inom kommunen också ska produceras här, och det från förnybara energikällor. Den största energibäraren är el, och elens betydelse kommer att öka i och med elektrifiering av bilar, transporter och industrier. Idag sker merparten av elproduktionen längre norrut i Sverige. I Skåne, inklusive Kävlinges kommun, är elproduktionen mycket mindre än förbrukningen. Även om landet som helhet över tid är nettoexportör av el, så råder ett stort
underskott och tidvis risk för elbrist i Skåne. Kapaciteten på elnätet har byggts ut men är fortfarande
bristfällig.

Centerpartiet vill att

  • Kävlinge kommun ska bli 100 % självförsörjande på förnybar energi
  • Kommunen ska gå vidare med utredningen för havsbaserad vindkraft i Öresund
  • Öka andelen solpaneler i på kommunens fastigheter
  • Bygga ut gång- och cykelbanor i vår kommun
  • Fortsätta med arbetet mot hållbar utveckling inom alla verksamheter
  • Begränsa byggnation på åkermark
  • Öka andelen närproducerade livsmedel som köps in till skolmåltider och äldreomsorg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.