Centerpartiet för Kristianstad kommun Framåt! 

Kommunalt valprogram för perioden 2019-2022.
Valprogrammet är indelat i tre huvudrubriker; Hela Kristianstad, Trygghet i hela Kristianstad samt Grön tillväxt och miljöansvar.

Hela Kristianstad!

Jobb & Företagande

Nuvarande och nya, växande företag är viktiga för kommunen och för vår välfärd.
Våra mål:
Snabbare handläggning och servicetänkande.
Genomföra lärlingsutbildning i samverkan med företag.
Utbildning i företagande och att starta eget på de praktiska gymnasieprogrammen.
Upphandlingskrav på närproducerat.
Arbeta för att det skapas fler praktikplatser för unga.
Uppmuntra olika initiativ för att få fler i arbete, även de som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Stärka besöksnäringen genom samverkansarbete.
Tillåta gårdsförsäljning av öl och vin i kommunen.

Integration

Kristianstads kommun ska kännetecknas av hög tolerans där människors lika värde står i centrum. Medborgare i kommunen ska känna tillit och förtroende till sociala insatser samt delaktiga i deras utveckling.
Våra mål:
Individanpassade arbetsmarknadsåtgärder.
Effektiv svenskundervisning utan väntetider.
Öka antalet föräldralediga som läser SFI.
Införa integrationsförskolor.
Uppmuntra kulturutbyte mellan invandrare och svenskar.
Ge möjlighet till och stimulera invandrares boende på alla orter i kommunen.
Motverka våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och radikalisering.
Motverka rasistiska och främlingsfientliga strömningar.
Allaktivitetshus på Gamlegården.

Land & Stad

Vi satsar både på de som bor i staden och de på landet. Alla skapar vår kommun.
Våra mål:
100 % fiberutbyggnad i hela kommunen 2022.
Skolor på landsbygden behålls och utvecklas.
Bostäder med olika upplåtelseformer byggs i hela kommunen.
Förtätning sker för att spara god åkermark och utnyttja centrala lägen.
Lägre tomtpriser i de mindre orterna.
Satsning på busslinjer och tvärlinjer i hela kommunen.
Fler och säkrare gång- och cykelvägar i hela kommunen.
Byggstopp på värdefull åkermark.
Ja till förändrade strandskyddsregler.
Satsning och utveckling av landsbygden.
Landsbygdssäkra kommunala beslut.
Ökad trygghet i offentliga miljöer i hela kommunen.

Trygghet i hela kommunen!

Barn & Ungdomar

Skolan ska präglas av ökat fokus på kunskap men också att ge trygghet och trivsel. Vi vill ha en skola med både ramar och kramar.
Våra mål:
Språkträning på förskola för barn med språkbehov utöver 15 timmar/v.
Tidiga insatser till barn i behov av särskilt stöd.
Förbättra arbetsmiljön för elever och lärare.
Tillskapa coacher som gör att lärare kan fokusera mer på lärandet.
Skolorna på landsbygden utvecklas, till exempel genom profilinriktningar.
För att stimulera integration, erbjuda möjlighet att få skolskjuts till andra skolor än den
närmaste, ex genom transport till skolor i småorter.
Närproducerade livsmedel samt lokalt tillagad mat i förskolor, skolor och omsorg.
Eleverna mer delaktiga med menyer och tillagning av skolmaten.
Verka för mer fysisk aktivitet i skolan, ex Puls-pass.
Förstärkt elevhälsa så att barn och unga får hjälp tidigt.
Kemikaliefria skolor.

Äldreomsorg

Vi anser att äldre ska ha valmöjligheter även när de behöver hjälp och vård.
Våra mål:
Mer personal inom omsorgen.
Fortsatt valmöjlighet (LOV) inom biståndsbeviljad hemtjänst, så att du själv kan välja om den
beviljade hemtjänsten ska utföras av kommunanställd personal eller av ett kvalitetsgodkänt företag.
Utökat stöd och avlastning till den som vårdar en anhörig.
Bostäder i form av trygghetsboende – lägenheter där trygghet, service och gemenskap erbjuds
– ska finnas på minst varje basort.
Varje person som har kommunal omsorg bör få egen kontaktperson.
Nybyggnad av vårdboenden bör även ske i basorter.
Fortsatt utveckling av Mötesplatserna.
Införa valmöjlighet (LOV) inom färdtjänsten – då kan du välja det lokala taxiföretag
som du önskar.

Social omsorg

Vi arbetar för att skapa ett samhälle där alla kan vara delaktiga oavsett förmåga.
Våra mål:
Värna den personliga assistansen genom LSS.
Höjd ersättning till de som deltar i daglig verksamhet.
Arbeta för att offentliga lokaler, utemiljö, information och service är tillgängliga.
Bygga ut boenden till personer med funktionsnedsättning.
Utveckla dagverksamheten och möjligheterna till ökat deltagande i arbetslivet.
• Ge kommunalt stöd till och samverka med frivilligorganisationerna.

Grön tillväxt och miljöansvar!

Miljö & Klimat

Kristianstads kommun ska vara en föregångskommun inom miljö- & klimatområdet.
Våra mål:
Fossilbränslefritt inom kommunens verksamhet 2020.
• Stimulera utbyggnad av förnybar energi.
• Ökad tillgänglighet för biogas samt utveckla dess möjligheter.
• Fortsatt satsning av solceller på kommunala byggnader.
• Bygga solcellspark på Härlövs backar.
• Nyttja senaste tekniken på alla våra vatten-/reningsverk i kommunen.
Gemensam lösning av mindre byars avloppsfrågor.
• Sträva efter att minska vår plastkonsumtion. Stimulera användning av alternativ till plast.
• Fortsätta främja inköp från mindre och närliggande producenter.
• Förvaltningar och bolagen samverka mer för att samutnyttja resurser.
Motverka stranderosion, samverka med kustkommuner.

Kultur & Fritid

Vi vill skapa fina förutsättningar för ett innehållsrikt kultur-, frilufts- och idrottsliv. Och vi har en fantastisk kulturbygd som bör lyftas än mer för boende och besökare.
Våra mål:
Fortsatta satsningar på föreningsägda anläggningar, samarbete med föreningar för drift av kommunala fritidsanläggningar.
Aktivitetstödet till föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet höjs samt ökat stöd till handikappidrotten.
Utveckla biblioteksverksamheten, meröppet där det är lämpligt, bokträffar för barn på olika språk, följa den digitala utvecklingen.
Göra friluftsbaden till attraktivare besöksmål. Kvällsöppet, hyra ut till större grupper, mer simskola och samarbete med föreningar, skola och fritidsgårdar.
Bygga fler spontanidrottsplatser/utegym i kommunen, gärna i samarbete med föreningar.
Badhuset byggs med klimatsmarta lösningar och hög tillgänglighet för alla kommuninvånare.
Relaxavdelningen kunna hyras ut till privat aktör.
Vi har en vacker kulturbygd. Stärk turismen med vandrings-, kanot- och ridleder i kommunen,
fler vandringsleder bör bli tillgänglighetsanpassade.
Utreda en kulturskola, med samarbete Barbacka/musikskolan/C4 skolan.
En stadsfest i ny tappning, med fokus på mat - miljö - hälsa.
Värna Kristianstads innerstad som kulturarv. Utveckla som besöksmål.
Ytterligare lyfta fram Naturum och Vattenriket som besöksmål.

Övrigt

Införa ett demokratiombud.
Återinföra konsumentvägledning.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.