valprogram 2022-2026

Bild

2022 är det val till riksdag, region och kommun. Nedan hittar du vårt valprogram inför kommunvalet 2022 dels i text och dels som pdf att ladda ner.

Kristianstads kommun är en fantastisk kommun på många sätt. Här finns fina boendemiljöer, en fantastisk och nära natur, bra skolor, en god omsorg och många människor väljer att flytta till vår kommun. Men det som är bra kan bli ännu bättre, och även i Kristianstads kommun finns många utmaningar.

Centerpartiet står för en närodlad politik där beslut fattas så nära människor som möjligt. Vi har en vision om ett Kristianstad som är öppet, grönt och skapar möjligheter för människor. En kommun där företagsamhet frodas, människor upplever frihet och alla är välkomna. Kristianstad ska erbjuda invånarna en effektiv välfärd med en stor valfrihet och mångfald bland utförarna. Politikens uppgift är att garantera kvalitet och se till att skattepengar används på bästa sätt.

I en tid där kommunen står inför stora utmaningar är det viktigt att noggrant hantera skattebetalarnas pengar genom att fokusera på det som är viktigt. Jobb ger skatteintäkter som i sin tur ger förutsättningar för bra skola, omsorg, välfärd, integration samt ett starkt miljö- och klimatarbete. Tryggheten måste säkerställas i hela kommunen. Vi står fortfarande inför stora utmaningar för att förbättra integrationen. Främst behöver fler medborgare in i gemenskapen och de som står utanför ska få hjälp in i arbete, civilsamhälle och föreningsliv.

Kristianstad växer och ska göra det så att hela kommunen är och förblir attraktivt, inte bara staden. Vi ska möta ökad efterfrågan på nya bostäder och verksamhetsområden utan att värdefull jordbruksmark förbrukas.

Centerpartiet tror på individens förmåga att utvecklas, växa och ta ansvar för sig själv och andra. Med tilltro till individens förmåga följer tillit till företagandet. Framgångsrikt företagande skapar tillväxt som kommer alla till del. När kommunen växer måste också möjligheter för företag att etableras, växa och nyanställa förbättras. Hela den kommunala organisationen måste än mer värna ett gott företagsklimat. Kristianstads välstånd är beroende av företag som vågar investera och efterfråga arbetskraft, det vill säga anställa. Alla jobb behövs, enkla såväl som högkvalificerade. Vår kommun ska vara en motor för tillväxt i hela nordöstra Skåne

Vi arbetar för en kommun där det finns utvecklingsmöjligheter och trygghet för alla, grön tillväxt och en garanti att hela kommunen kan leva. Centerpartiet vill skapa ett Kristianstad där invånarna är nöjda med att bo och leva.

HELA KRISTIANSTAD

Hela Kristianstad betyder för oss att oavsett var i kommunen man bor ska man kunna leva sitt liv med så fria ramar som möjligt. Basorterna och staden är kärnan för den kommunala servicen men det är alla orter tillsammans, stora som små, som gör kommunen stark och attraktiv. Hela Kristianstad är inte bara en fråga om jämlik infrastruktur och förutsättningar. Det är också en fråga om demokrati, att alla invånarnas behov och röst uppmärksammas.

Infrastruktur
Anlägga cykelväg på sträckorna Färlöv-Önnestad, Vä-Ovesholm och Åsum-Gärds Köpinge-Åhus.

Placera cykelpumpstationer vid kommunala byggnader, exempelvis skolor, som täcker hela kommunen, särskilt längs cykelleder.

Fler välmarkerade och underhållna ridstigar med parkeringsmöjlighet.
Fler ställplatser för husbilar i närhet till attraktiva besöksmål.

Öka samarbetet med nordöstra Skåne och västra Blekinge för att säkra framtidens vattenförsörjning.

Digitala möjligheter
100% av Kristianstad kommun ska ha minst 100 Mbit/s till 2025.
Där det kan vara ekonomiskt svårt bör samarbete mellan C4 Energi och lokala entreprenörer/företag/föreningar nyttjas i högre grad.

Samhällsbyggnadsplanering

Tillgängliggöra tomtmark för expansion nära tätorter.

Byggklara tomter i alla tätorter, både för verksamhet och boenden.
Verksamhetsmark ska finnas tillgängligt i fler orter med närhet till trafikleder.

Lokaler för kontor ska finnas tillgängligt även i mindre orter.

Införa konsekvensbeskrivning i översiktsplanen för att säkerställa likvärdiga utvecklingsmöjligheter för hela kommunen.

Föreningsliv och kultur
Anlägga hästsportanläggning i Norra Åsum.

Utreda utvecklingsmöjligheter för mer issport.

Säkerställa tillgången till samlingslokaler i hela kommunen.

Anlägga fler utegym vid motionsstråk.

Hela kommunen ska leva

Basorterna ska fortsatt vara kärnan i den kommunala verksamheten, vilket inkluderar tillgång till omsorg, förskola och grundskola.

GRÖNA KRISTIANSTAD

Ett grönt Kristianstad kommun är en kommun som håller i längden. Kommunen ska vara en hållbar kommun med rik, välmående natur och klimatsmart utveckling. Vi måste samtidigt jobba med både klimatomställning och skydd mot klimatrelaterade skador. Översvämning är kommuninvånarnas största säkerhetshot och måste tas på allvar. Vi måste också värna om de naturresurser vi har och bevara grönområden och jordbruksmark, så att den också är tillgänglig för framtida generationer. Vi tror också på att kommunen kan göra mer för att säkerställa tillgången till grön energi för alla kommuninvånare.

Jord och skog
Konsekvensbeskrivning ska alltid ske vid byggnation på åkermark.

Befintliga industri- och verksamhetsområden bör i första hand förtätas.

Bekämpa erosion längst med Hanöbukten i samarbete med andra kustkommuner.
Anlägga mer våtmark runt Hammarsjön för att förbättra grundvattenbildningen och minska risken för översvämningar.
Lyfta fram Sjörikets betydelse för livsmedelsproduktion och rekreation.

Biologisk mångfald

Plantera fler bärbuskar, fruktträd och nyttoväxter, både i staden och i basorter, bland annat för att främja pollinerande insekter.
Skapa fler stadsodlingar och grönområden, även i basorterna, och skötsel av dessa ska i större utsträckning kunna ske av lokala aktörer.
Kommunen ska öka sina inköp av närproducerade livsmedel.

El och energi

Laddstationer ska finnas tillgängligt i alla basorter och fler ställen i staden.

Kommunen ska öka användningen av solenergi, exempelvis genom paneler på offentliga byggnader och på vägbelysning.
Bygga solcellspark på Härlövsängar.

Fortsätta utveckla biogasen, exempelvis genom att bygga en gasklocka för lagring samt framställning av elenergi.

Byggnation
När kommunala verksamheter bygger ska det ställas krav på hållbara material, exempelvis trä och tegel.

Säkerställa vallar och skydd kring alla vattendrag med översvämningsrisk som kan orsaka skada.

TRYGGA KRISTIANSTAD

Ett tryggt Kristianstad kan betyda många saker. Det kan vara en nattvandring i innerstaden, eller flytten till ett omsorgsboende. Det kan vara tryggheten att det finns stöd för den som har funktionsvariation. Den upplevda tryggheten är viktig. Kriminaliteten måste bekämpas med aktiva och förebyggande åtgärder. Straffen för begångna brott ska vara trovärdiga. Vi vill också betona vikten av en god skolgång och hög sysselsättning för att förebygga otrygghet. Då minskar risken att någon hamnar utanför och blir kriminell. En bra levnadsstandard är den mest effektiva åtgärden för ett tryggare samhälle, för alla.

Omsorg och välfärd
Kunder i omsorgen ska ha en kontaktperson med minst undersköterskekompetens.

Sträva efter ett tryggt antal personal omkring kunderna i omsorgen.

Använd kultur och natur som hälsofrämjande aktivitet.
Säkerställa en trygg grundtillgång till HVB-hem.

Funktionsvariation

Upprätta en förvaltningsgemensam plan för personer med funktionsvariation, så att samma kommunala arbetssätt och målsättning gäller från förskola till arbetslivet.

Psykisk hälsa

Samarbete mellan psykiatrin, ungdomsmottagningarna och skolans elevhälsa ska utvecklas.

Kristianstads kommun leda ett utökat samarbete med ideella föreningar i syfte att HBTQ+-säkra alla kommunala verksamheter.

Arbeta aktivt med att koordinera förebyggande åtgärder mot våld i nära relationer.

Trygg vardag
Införa trygghetsbilar enligt Trelleborgsmodellen.

Införa fler ordningsvaktområden, främst i basorter och vid stora samlingspunkter.

Bra och säker belysning även på landsbygden.

Säkerställa tillgång till beredskapslager och utveckla trygghetspunkterna i hela kommunen.

Trygga kommunala arbetsplatser
Fler yrkeskategorier ska erbjudas möjlighet att vidareutvecklas inom sitt yrke.
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med bra rekrytering och låg personalomsättning.

Utreda organisatoriska möjligheter att underlätta handläggning genom att bättre fördela arbetsbördan.

MÖJLIGHETERNAS KRISTIANSTAD

Möjligheten att växa som person är kärnan i vår samhällsvision. Du känner dig själv bäst och kan avgöra vad som är bäst för dig. En skola av hög kvalitet är grunden i allas liv, och kultur- och föreningslivet är ofta platser för personlig utveckling. Både skola och föreningsliv ska vara tillgängligt för alla. En gemenskap med flera nya människor innebär både trygghet och språkutveckling för de som inte får det på annat håll.

Skola

Främja driften av mindre skolor på landsbygden, även fristående.
Utveckla det sociala stödet genom hela skolgången.
Samla eftergymnasiala yrkesutbildningar under samma förvaltning.

Eftergymnasiala utbildningar ska ske med ökat samarbete i nordöstra Skåne och Högskolan Kristianstad för att bedriva utbildning resurseffektivt.

Kultur och föreningsliv

Utveckla möjligheten att bedriva större och mindre evenemang i kommunen.
Utökad tillgång till meröppna bibliotek i hela kommunen.

Utveckla biblioteken med allmänna arbetsytor, exempelvis för distansarbete och studerande.

Ge medborgarcenter ett bredare ansvar att hantera turismrelaterade frågor.

Kristianstad ska vara en attraktiv och aktiv studentstad med goda möjligheter till studentaktivitet även utanför högskolans lokaler.

Utveckling

Att kommunen ska ta initiativ till mer informationsutbytet och utökat nätverk mellan studie och yrkesvägledning och lokalt näringsliv.
Bättre vägledning för bygglovsansökan genom handläggningsmöte i samband med första ansökan.

Bättre tillgänglighet vid kommunala ansökningar, både fysiskt och digitalt, exempelvis genom medborgarcenter.

Integration

Inför svenska som andraspråk, med inriktning på arbetsliv, i Komvux regi.

Utveckla uppdraget som integrationssamordnare till att kontrollera och utveckla alla kommunens integrationsrelaterade verksamheter.

Öka tillgängligheten i föreningslivet, både språkligt och socialt.
Samordna sysselsättningsåtgärder med de gröna näringarna.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.