Jämställda utbetalningar av försörjningsstöd

Försörjningsstöd är samhällets yttersta skyddsnät. Det innebär att Malmöbor om de inte har inkomst för att försörja sig själva eller sin familj kan ansöka om hjälp.

I kommunfullmäktiges budget för 2019 är ett av huvudmålen att Malmö ska vara en jämlik stad. I budgeten anges att malmöborna ska kunna känna social och ekonomisk trygghet i vardagen.

Drygt 12 000 Malmöbor erhåller försörjningsstöd. När en familj idag erhåller försörjningsstöd, betalas hela försörjningsstödet, i de fall ett par ingått äktenskap automatiskt ut till mannens konto. I de fall paret har ett samboförhållande betalas hela försörjningsstödet automatiskt ut till kvinnans konto.

I parrelationer är det ur ett jämställdhetsperspektiv viktigt att båda parterna ges möjlighet till ekonomisk självständighet. En av parterna kan i annat fall hamna i en beroendeställning gentemot den andra parten.

Mot bakgrund av detta föreslår jag kommunfullmäktige att uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen

att omgående inleda ett arbete för att i de fall ett par erhåller försörjningsstöd, ska det ekonomiska stödet automatiskt delas lika mellan båda parterna.

Malmö den 18/1 2018

Charlotte Bossen (C)