Malmö
Centerpartiet lokalt

Jämställda utbetalningar av försörjningsstöd

Försörjningsstöd är samhällets yttersta skyddsnät. Det innebär att Malmöbor om de inte har inkomst för att försörja sig själva eller sin familj kan ansöka om hjälp.

I kommunfullmäktiges budget för 2019 är ett av huvudmålen att Malmö ska vara en jämlik stad. I budgeten anges att malmöborna ska kunna känna social och ekonomisk trygghet i vardagen.

Drygt 12 000 Malmöbor erhåller försörjningsstöd. När en familj idag erhåller försörjningsstöd, betalas hela försörjningsstödet, i de fall ett par ingått äktenskap automatiskt ut till mannens konto. I de fall paret har ett samboförhållande betalas hela försörjningsstödet automatiskt ut till kvinnans konto.

I parrelationer är det ur ett jämställdhetsperspektiv viktigt att båda parterna ges möjlighet till ekonomisk självständighet. En av parterna kan i annat fall hamna i en beroendeställning gentemot den andra parten.

Mot bakgrund av detta föreslår jag kommunfullmäktige att uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen

att omgående inleda ett arbete för att i de fall ett par erhåller försörjningsstöd, ska det ekonomiska stödet automatiskt delas lika mellan båda parterna.

Malmö den 18/1 2018

Charlotte Bossen (C)