Extern miljö- och klimatkommission för halvtidsuppföljning av Malmös miljöprogram

Malmös miljöprogram 2021-2030 omfattar en tioårsperiod. Sedan programmet utarbetades har läget förvärrats vad gäller miljö- och klimatutvecklingen i världen.

I anslutning till rapporten ”State of the Global Climate 2022” från World Meteorological Organization, WMO, framhölls i ett pressmeddelande; ”Medan utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka och klimatet fortsätter att förändras, fortsätter människor över hela världen att vara allvarligt påverkade av extremt väder och klimat”. I WMO-rapporten fokuseras på ett antal negativa inslag i utvecklingen som översvämningar och värmeböljor, högre medeltemperaturer, rekordhöga havsnivåer, rekordhögt värmeinnehåll i haven, och Europarekord i glaciäravsmältning. Rapporten, och inte minst den här sommarens extremväder på olika håll i världen, återspeglar behovet av högre tempo och förbättringar i miljö- och klimatarbetet med inriktning på såväl effektiva begränsningsåtgärder vad gäller utsläpp och temperaturhöjning som på nödvändiga anpassningsåtgärder.

Malmös miljöförvaltning följer upp stadens miljöprogram i en återkommande miljöredovisning som visar hur miljöarbetet sett ut med utgångspunkt i pågående och utförda aktiviteter. Men sedan Malmös miljöprogram antogs har förutsättningarna förändrats och läget förvärrats vad gäller miljö- och klimatutvecklingen. Av rapporten från FN:s klimatpanel IPCC i mars 2023 framgår att det finns ett snabbt försvinnande möjlighetsfönster att söka en livskraftig och hållbar framtid. Malmös nuvarande miljöprogram måste ge ett bättre utfall än det förra. Det vore utifrån den förvärrade utvecklingen värdefullt att få en oberoende bedömning av programmet och det genomförandearbete som bedrivs, och därmed så bra underlag som möjligt för att säkerställa så effektiva och ändamålsenliga insatser som möjligt under återstoden av programperioden. Därför görs lämpligen en halvtidsuppföljning med hjälp av experter och forskare i en extern miljö- och klimatkommission.

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Att uppdra åt kommunstyrelsen att engagera en extern miljö- och klimatkommission för halvtidsuppföljning av stadens miljöprogram.

Anton Sauer

Emelie Nyman