Motion om att Malmö stad ska söka medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer

Malmö är i flera avseenden en bra stad att leva i. Men många äldre känner sig otrygga i Malmö och möter problem som försämrar deras livskvalitet.

Det finns anledning att höja ambitionsnivån vad gäller stadens äldrevänlighet och ta ett mer samlat grepp på det äldrepolitiska området. Ett sätt är att ansluta sig till WHO:s nätverk för äldrevänliga städer.

WHO (World Health Organization) har utvecklat ett ramverk för att främja lokalt utvecklingsarbete och fokuserar på åtta områden:

  • Tillgänglighet till byggnader och miljöer
  • Transporter
  • Boende
  • Gemenskap och fritidsverksamhet
  • Social inkludering (åldersdiskriminering)
  • Medborgerligt deltagande och inflytande
  • Information och kommunikation
  • Vård, omsorg och service

Den genomsnittliga levnadsåldern ökar och Sverige är nu ett ”superaged society”, d v s ett land där mer än 20 % av befolkningen är 65 år eller äldre. Ett äldrevänligare samhälle och ett äldrevänligare Malmö skulle påverka äldres livskvalitet positivt. Sannolikt minskar då också behovet av vård och omsorg som förskjuts högre upp i ålder.

Medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer medför ingen särskild medlemsavgift men man förbinder sig att bedriva ett utvecklingsarbete inriktat på en treårig handlingsplan.

Medlemskapet öppnar upp för ett arbetssätt som kan ge äldre människor ett bättre och tryggare liv.

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att ställa sig positivt till att Malmö stad blir medlem i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer, samt

att uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta ett förslag till medlemsansökan från Malmö stad.

Malmö 2018-12-19

Kay Wictorin, (C)