Smittskyddsanpassa stadens äldreboenden

Coronapandemin har inte lämnat någon oberörd. Vi är många som förlorat någon som står oss nära. Våra äldre medborgare har varit särskilt utsatta, med isolering, ensamhet och utsatthet. Samtidigt har en omfattande smittspridning på särskilda boenden resulterat i höga dödstal.

Den nationella Coronakommissionen skriver i en delrapport i slutet av 2020 att den svenska äldreomsorgen stod oförberedd när pandemin slog till och påtalar behovet av en höjning av ambitionsnivån. Coronakommissionen konstaterar också att äldreomsorgen har strukturella och sedan länge väl kända problem som måste åtgärdas.

Så är det också i Malmö. Kvaliteten måste höjas i olika avseenden. Antalet äldre som behöver stöd, vård och omsorg ökar framöver vilket kräver en väl fungerande och effektiv äldreomsorg av hög kvalitet. Ambitionsnivån måste höjas, Malmö ska erbjuda en äldreomsorg i toppklass.

Att smitta sprids på särskilda boenden är inte ovanligt. De senaste åren har smittspridning av av säsongsinfluensa och calicivirus på äldreboenden varit ett vanligt förekommande fenomen. Framöver krävs speciell planering och bättre beredskap för att möta epidemiologiska hot av olika slag. På regionala sjukvårdsavdelningar finns inbyggda förutsättningar för god isoleringsvård.

Vårdrummen är till stor del utformade för att minimera smittspridning. Genom enkla åtgärder som till exempel hygiensluss mellan vårdrum och korridor, separata handfat för personalens hygien i varje vårdrum samt ett särskilt sköljrum för biologiskt material som urinflaskor och skålar kan smittspridning begränsas.

Malmö stads särskilda boenden är idag utformade för att efterlikna en hemmiljö. Därför saknas ofta hygienslussar, sköljrum och särskilda handfat. Centerpartiet menar att det går att det går att utforma trivsam hemmiljö som även är smittskyddssäker. När nya särskilda boenden byggs bör smittskydd beaktas. Befintliga särskilda boenden bör ses över ur smittskyddssynpunkt.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige

att ge berörda nämnder i uppdrag att utreda och komma med förslag på hur samtliga särskilda boenden som planeras och byggs framöver kan smittskyddsanpassas,

att ge berörda nämnder i uppdrag att utreda och komma med förslag på hur samtliga befintliga särskilda boenden kan smittskyddsanpassas.

Malmö 2021-01-09

Charlotte Bossen (C)

Kay Wictorin (C)