Ingen ska behöva ramla - minska antalet äldre som faller på våra gator

Malmö har precis som i många andra delar av vårt land stora problem med fallollyckor. I vårt land drabbas personer över 80 år av minst en fallolycka årligen. Nio av tio olycksfall som drabbar äldre orsakas av fall.

Det är den vanligaste orsaken till skada hos personer över 60 år. Och näst efter hjärt- och kärlsjukdomar är fallolyckor den vanligaste orsaken till att en individ hamnar på sjukhus.

En fallolycka leder till stort lidande för den äldre. Varje år drabbas omkring 19 000 äldre personer av en höftfraktur. Det leder ofta till en nedsatt fysisk rörlighet, ett ökat beroende av andra och livskvalitetsförsämringar. Kostnaderna för äldres fallolyckor uppgår till drygt 4,7 miljarder per år. En höftfraktur kostar samhället minst 200000 kr. Ingen ska behöva ramla. Därför måste Malmö stad ta ett samlat grepp kring fallolyckorna.

Förebyggande åtgärder ger stora vinster både för individen och för samhället. Det finns idag många effektiva åtgärder att ta till. Det handlar om att se över bostaden och utforma särskilda boenden på ett säkert sätt. Det handlar också om att ge våra äldre rätt hjälpmedel och att tillgänglighetsanpassa utomhusmiljön. Våra gator, torg och parker behöver utformas på ett säkert sätt. Gatorna behöver ses över regelbundet. Kullerstenar, hål i marken eller isfläck på vintern utgör en enorm risk för fall.

Äldreomsorgen måste bli en plats som inte bara håller människor vid liv utan faktiskt låter människor leva. Det finns flera fallpreventiva handlingsplaner. Men ingen tar ett samlat grepp. Centerpartiet anser att vård- och omsorgsnämnden behöver utarbeta en ny handlingsplan tillsammans med Tekniska nämnden och Servicenämnden.

Ett väl fungerande fallpreventivt arbete, genom multidisciplinärt teamarbete, en väl anpassad miljö och rätt hjälpmedel räddar liv. Förebyggande åtgärder ger stora vinster både för individen och för samhället.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt berörda nämnder att i enlighet med motionens intentioner utreda och återkomma till kommunfullmäktige med en handlingsplan på hur antalet fallolyckor kan minska i Malmö.

Malmö 2021-02-04

Charlotte Bossen (C)