Bygg mer i trä

Omställningen till ett hållbart samhälle är en av vår tids största utmaningar. Av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser står bygg- och fastighetssektorn för ca en femtedel.

När Malmö nu växer mot en halv miljon invånare med nya stadsdelar som Nyhamnen och Jägersro är det därför glädjande att Malmö, tillsammans med branschen har antagit en färdplan mot klimatneutralt byggande.

Att branschen kommer ställa om mot mer hållbara byggnadsmaterial är bra, men risken finns att det inte är tillräckligt. Det i särklass vanligaste byggnadsmaterialet vid nyproduktion är betong, ett material som på många sätt också satt standard för byggande, såväl från stadens sida som från branschen själv. För att ställa om till ett klimatmässigt hållbart byggande krävs ett mer aktivt arbete för en ökad diversifiering i byggmaterial i det som byggs i staden.

Ett material som är särskilt intressant att bygga mer av är trä. Träbyggnation är något som blivit vanligare vanligare sedan det i mitten av 90-talet blev tillåtet att använda trä som bärande material i
flervåningshus. De senaste decennierna har träbyggnation av flerfamiljshus och broar ökat stadigt. Drygt 200 kommuner i Sverige byggs nu bärande moderna träkonstruktioner i flervåningshus eller större andra byggnader eller i broar.

Byggande i trä är utan tvivel det mest miljömässiga och kostnadseffektiva som finns på bygg- och bostadsmarknaden idag. Växande skog binder koldioxid, vilket innebär att trä som byggnadsmaterial är en kolsänka. Byggande i prefabricerade träelement, så kallade KLT-skivor innebär att byggtiden kan kortas och personalstyrkan i byggprocessen kan minska. Byggplatserna försvinner till förmån för montageplatser.

Transportkostnaderna kan halveras då råvaran väger mindre än traditionella byggmaterial och att den kan produceras på nära håll. Många fabriker som producerar trämaterial till husbyggen kan med fördel placeras nära skogsråvaran, och därmed skapas välbehövliga arbetstillfällen i landsbygdsområden, Därmed kan arbetstillfällen flyttas till landsbygdsområden. Trä ger också ett sunt och trivsamt inomhusklimat, då trä har en fuktutjämnande kapacitet.

Allt fler kommuner antar nu en träbyggnadsstrategi för att öka andelen trähusbyggande i sina kommuner. En sådan strategi skulle sätta fokus på en miljömässig och ekonomiskt hållbar samhällsbyggnad och bidrar till en trivsam stadsbild. En sådan strategi i Malmö skulle kunna fungera som ett komplement till den lokala färdplanen, och ge en välbehövlig självrannsakan i hur vi omedvetet styr mot vissa byggnadsmaterial.

Exempel på innehåll i en sådan strategi skulle kunna vara att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att arbeta för att byggnadshöjder i detaljplaner regleras i våningsantal istället för i meter för att möjliggöra för bjälklag i trä, som är något högre än i betong. Strategin skulle också kunna innehålla uppdrag åt servicenämnden att alltid överväga trä som material i nya byggnationer, eller att Tekniska nämnden ska ställa krav på trä som byggnadsmaterial i vissa av sina markanvisningar, i syfte att bryta normen med betong som huvudsakligt byggnadsmaterial i Malmö.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige att uppdra åt berörda nämnder

att uppdra åt Stadsbyggnadsnämnden att, tillsammans med berörda nämnder utarbeta och anta en träbyggnadsstrategi för Malmö som ska fungera som ett komplement till våra existerande strategier för ett klimatneutralt byggande.

Malmö 2021-02-16

Charlotte Bossen (C)

Kay Wictorin (C)