Ge Malmös äldre egenmakt – inför valfrihet i hemtjänsten

Alldeles för många äldre möter alldeles för många problem och brister vilket skapar otrygghet. Det behövs ett helhetsgrepp på äldrefrågorna. Andelen äldre ökar framöver och det behövs en ambitionsnivåhöjning vad gäller äldres levnadsvillkor på olika områden, bland annat i äldreomsorgen och i den hemtjänst som erbjuds äldre malmöbor.

Det övergripande målet för hemtjänsten måste vara att den ska vara av så god kvalitet att äldre, anhöriga och personal känner sig trygga och har fullt förtroende för verksamheten. Centerpartiet vill ge stadens äldre större makt över sina liv med inflytande och valfrihet också när de har behov av hemtjänstinsatser.

Vi är övertygade om att människor, också äldre, vill ha friheten att kunna välja mellan olika alternativ vare sig det gäller varor eller tjänster. Därför vill vi att det införs valfrihet i hemtjänsten. De äldre kan då välja mellan olika utförare som kommunen godkänt, och får möjlighet att byta utförare om de t ex inte är nöjda med den kvalitet som en utförare erbjuder.

De som finns som anställda i olika yrken på området får då också en möjlighet att välja eller byta arbetsgivare. Arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor, bra arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter blir attraktiva. Möjligheten att starta och driva företag på hemtjänstområdet
kan också stimulera kvinnors företagande på ett av de mest kvinnodominerade områdena på arbetsmarknaden.

Ur ett äldreperspektiv är kvaliteten i hemtjänsten det viktigaste, inte om utföraren är en kommun eller ett företag. Om det finns flera utförare av hemtjänst så stimuleras utvecklingen av verksamhetens kvalitet. Finns kvalitetsbrister hos en utförare har de äldre möjlighet att välja ett bättre alternativ. Med bara en utförare finns inte denna möjlighet. Införs valfrihet i Malmös hemtjänst får våra äldre egenmakt.

Utifrån ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige att besluta att ge Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden i uppdrag

att utarbeta ett förslag till hur valfrihet kan införas i hemtjänsten i Malmö.

Malmö 2021-02 -12

Anton Sauer (C)

Charlotte Bossen (C)

Kay Wictorin (C)