Måltidsvän – ett sätt att förebygga ensamhet och ohälsa

Samhällsutvecklingen innebär ur ett demografiskt perspektiv bland annat att de äldre blir fler och att allt fler lever till mycket hög ålder. Äldres livsvillkor, och betydelsen av goda livsvillkor för äldre uppmärksammas också allt mer.

Coronakommissionen har uppmärksammat konsekvenserna av brister i äldreomsorg och äldrevård,
Livsmedelsverket konsekvenserna av brister i näringstillförsel och mathållning, och Socialstyrelsen konsekvenserna av ofrivillig ensamhet. Men äldre är ingen homogen grupp. Många bor i eget boende, en del på särskilt boende med heldygnsomsorg. Många klarar sig själva högt upp i ålder, en del behöver hemtjänst eller hemsjukvård av något slag. Många lever ett aktivt socialt liv, en del har få eller inga sociala kontakter med risk för ensamhet och ohälsa. Trots goda insatser från olika aktörer i samhället finns det en ofrivillig och oönskad ensamhet hos äldre som kan bli ett växande samhällsproblem om ensamheten inte kan förbyggas och motverkas i större utsträckning. Ensamhet hos äldre kan ta sig olika uttryck som isolering, avsaknad av matlust, depression, mm, och leda till dålig livskvalitet med undernäring, ohälsa och vårdbehov.

Ett sätt att minska risken för ensamhet är att som komplement till andra insatser erbjuda äldre en möjlighet att få en måltidsvän. En verksamhet med måltidsvänner kan organiseras och bedrivas på olika sätt. Konceptet ”måltidsvän” bygger på att volontärer engageras som måltidsvänner. En måltidsvän äter lunch regelbundet, t ex en gång i veckan, med en äldre person. Den äldre betalar själv sin mat och kommunen betalar maten för måltidsvännen. Att äta tillsammans med en måltidsvän ger den äldre en naturlig social kontakt och otvungen samvaro i samband med
måltiden. Måltiden blir något positivt och måltidsvännen bidrar till bättre livskvalitet.

Konceptet ”måltidsvän” bör med hänvisning till ovanstående införas i Malmö. Lämplig organisatorisk hemvist för måltidsvänsverksamheten är Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen.

Kommunfullmäktige föreslås besluta,

att uppdra åt Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden att utreda hur måltidsvänsverksamhet för äldre kan organiseras och införas i Malmö.

Kay Wictorin (C)