Valprogram 2018

Bild

Detta vill Centerpartiet i Perstorp genomföra 2018-2022

Tillväxt- Perstorp

Perstorps kommun behöver en stabil politisk majoritet, som invånarna kan lita på. Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning med oförändrad skatt. De kommande åren behöver samarbetet mellan kommunerna öka ytterligare, så att den kommunala servicen förbättras. Trygghet och personlig säkerhet är viktigt för kommunens invånare.

Utbildning – lokaler material och undervisning ska anpassas till en modern, attraktiv och framtidsinriktad skola, där barnen når upp till kunskapsmålen. Skola och förskola ska ha tillgång till moderna undervisningshjälpmedel, t.ex Ipad, laptops och interaktiva tavlor. Ökad kompetensutveckling för personalen. Flexiblare öppettider i förskolorna, för att underlätta möjligheterna till arbetspendling

Föreningar – beslut fattas under mandatperioden om nybyggnation av idrottshall och konstgräsplan. Upprusta nuvarande idrottshall. Nya rid-och vandringsleder. Utveckla lekplatsen ännu mer i stadsparken och starta byggande av skatebordpark och utegym.

Kultur – kulturcenter med modern digital teknik, nya mötesplatser med teater, musik och kulturskola. Kulturvecka med slåtterdag, barnteater, konstutställningar, författarbesök, utdelning av kulturpris, spelmansstämma, m.m

Bostäder – tätortsnära markbostäder, attraktiva sjönära tomter i tätorten. Skapa attraktiva boendemiljöer för hästgårdar. Starta ett projekt med klimatneutrala bostäder.

Miljö/Klimat – nytt naturvårdsprogram, nya miljömål mot en klimatneutral kommun. Minst 35 procent av maten ska vara ekologisk/närodlad. Förbered för laddstationer och till andra alternativa drivmedel.

Perstorp - folkhälsokommunen – höj utbildningsnivån, öka sysselsättningen och den ekonomiska medvetenheten för unga, arbeta för bättre folkhälsa och ökad jämlikhet. Aktiva åtgärder för att minska barnfattigdomen.

Omsorgen – bygga trygghetsboende/seniorboende. Alla ska ha rätt att åldras i en trygg miljö oavsett boendeform. Personaltätheten och riktlinjer i verksamheten ses över och utvärderas. Genom föra lagen om valfrihet (LOV).

Tillväxt – Perstorp – arbetsgrupp med företagen för att öka det kommersiella utbudet och nyföretagandet. Bilda ett företagskluster. Samarbetsprojekt skolan – företagen för att öka intresset till nyföretagande. Företagsvecka hos företagen med t. ex. öppet hus, temamöten om utbildning, lärlingsplatser och mentor-verksamhet, m.m.

Landsbygden – profilering av nya förskolan och skolan i Oderljunga. Utvecklingsplan för byarna. Bredband för boende på landsbygden. Busslinje utmed väg 108. Pendlarparkering i Bälinge. Ökad trafiksäkerhet med utbyggda gång-och cykelvägar. Förbättra trafiksäkerheten i korsningen väg 108 – väg 24 i Bälinge. Nytt ersättningssystem för enskilda vägar. Skapa attraktiva tomter för boende på landsbygden.