Centerpartiet lägger en budget för Skånes bästa

Skåne är fantastiskt plats och skåningarna förtjänar att få ordentliga förutsättningar för att kunna leva och verka i hela Skåne. Därför lägger vi idag fram en budget med fokus på att öka tillgängligheten till vård, säkra kollektivtrafiken i hela Skåne, bidra till att göra Skåne klimatneutralt redan till 2030 och stärka den skånska kulturen.

Skåne har de senaste decennierna utvecklats till en innovativ och framtidsinriktad region. Här finns nytänkande företag, avancerat jordbruk, en blomstrande besöksnäring och ett unikt gränsregionalt samarbete över Öresund. Men vår region står också inför stora utmaningar. Elbrist, övergödning av våra vattendrag, byggande på norra Europas bästa åkermark och bristande infrastruktursatsningar. Samtidigt ser vi långa vårdköer, hur mindre orter får det svårare att leva och Sveriges högsta arbetslöshet.

Därför behöver Skåne och skåningarna få ordentliga förutsättningar för att skapa en tillgänglig och nära vård och att kunna bo och arbeta var du vill.

- Vi vill att hela Skåne ska leva och att du ska ha nära till vården och tillgång till en fast vårdkontakt. Då behöver vi fortsätta att utveckla alla de skånska sjukhusen och skapa en köfri vård, säger Birte Sandberg, gruppledare i Region Skåne.

- I Skåne ska företag kunna växa och utvecklas och alla som kan arbeta ska göra det och vara en del av Skåne. För oss är det viktigt att skåningarna trivs kan ta del av ett sprudlande kulturliv, närproducerade råvaror och god miljö, säger Charlotte Bossen, gruppledare i Region Skåne.

Ladda ner och läs hela budgeten här , 907.2 kB. - eller se en kortversion nedan.

Centerpartiets prioriteringar

Hälso- och sjukvård

Öka tillgängligheten till vård:

 • En incitamentsmodell införs i operationsverksamheten där sjukhusstyrelserna får 25 procent i fast kostnadsersättning för sina somatiska operationer och sedan ersättning för utförda operationer från HSN där summan i incitamentsmodellen motsvarar 75 procent. Dessutom tillförs 50 miljoner kronor till modellen utöver att HSN också ska använda de tillgänglighetsmedel som redan finns i basen till detta. Allt för att korta vårdköerna.

Stärka den nära vården:

 • Den nära vården måste fortsätta att stärkas och omställningen till mer nära vård måste intensifieras. Målsättningen på lång sikt måste vara att primärvårdens andel av hälso- och sjukvårdsbudgeten ska närma sig 25 procent. Dessutom måste det säkerställas att alla skåningar har möjlighet till en fast läkarkontakt senast 2024.

Utveckla alla skånska sjukhus:

 • Arbetet kring hur alla våra skånska sjukhus kan utvecklas och profileras ska förstärkas och intensifieras. En utredning om hur specialiseringen kan öka genom till exempel skapandet av profilområden på de mindre sjukhusen ska också genomföras.

Stärkt psykisk hälsa i hela Skåne:

 • Det måste utredas hur den psykiatriska vården kan stärkas i hela Skåne. Dessutom ska psykiatriambulansen införas i alla delar av regionen för att under 2024 finnas tillgänglig dygnet runt. Totalt satsas 20 miljoner kronor ytterligare på psykiatrin under 2023.

Kollektivtrafik

 • Säkra kollektivtrafik i hela Skåne: Kollektivtrafiknämnden tillförs genom riktad satsning och prognostiserat ökat resande 234 miljoner kronor i syfte att säkra kollektivtrafik i hela Skåne.
 • Översyn av zonindelningen: En översyn av den nya zonindelningen ska göras.

Regional utveckling

 • Klimatneutralt Skåne 2030: Region Skåne ska arbeta för att Skåne ska vara klimatneutralt till år 2030.
 • Uppdaterad livsmedelsstrategi: Med tanke på bland annat det förändrade omvärldsläget och behovet av ökad självförsörjning när det kommer till livsmedel ska ett arbete med att få fram en uppdaterad livsmedelsstrategi för Skåne initieras.
 • Bredbandsutbyggnad: Satsningen på bredbandsutbyggnad ska fortsätta och 25 miljoner kronor ytterligare tillförs för detta arbete.

Kultur

 • Stärk skånsk kultur: Kulturnämnden kompenseras med uppräkning på 10 miljoner kronor.

Verksamhetsstöd

 • Stärk energiproduktionen: Det behöver identifieras konkreta åtgärder för hur Region Skånes egen elproduktion kan öka.