Demokratin är satt ur spel

Gårdagens kommunfullmäktigemöte varade i 9 timmar och ändå hann vi inte med alla ärenden. Det som tog längst tid, 4 timmar, var ärenden som handlade om bolagiseringen av verksamheter i Svalövs kommun. Ett ärende som oppositionen fick till sig fredagen den 15 maj kl 14.00 för att påmåndagen den 18 maj skulle det fattas beslut i. 100 sidor och 27 beslutspunkter skulle läsas in på helg.

Pressmeddelande efter kommunfullmäktige i Svalöv 2020-05-26

Gårdagens kommunfullmäktigemöte varade i 9 timmar och ändå hann vi inte med alla ärenden!
Det som tog längst tid, 4 timmar, var ärenden som handlade om bolagiseringen av verksamheter i Svalövs kommun. Ett ärende som oppositionen fick till sig fredagen den 15 maj kl 14.00 för att på
måndagen den 18 maj skulle det fattas beslut i. 100 sidor och 27 beslutspunkter skulle läsas in på helg!
Igår, alltså en vecka efter Kommunstyrelsen, där torsdagen var helgdag skulle vi fatta ett av de största besluten i Svalövs kommuns historia. En samlad opposition yrkade på återremiss med motiveringen och att alla berörda parter och partier skulle komma in med synpunkter innan den 1 oktober. Återremissen blev framröstad som en minorietsåteremiss, men då lade sig de styrande med SD i
spetsen i och beslöt som majoritet att remisstiden blir till den 15 juni då nästa kommunfullmäktige ska hållas. Ett extra kommunstyrelse-sammanträde kommer att hållas strax innan samma dag.

Demokratin är satt ur spel i Svalövs kommun.
Bakgrunden är att det kommunala bolaget AB Svalövslokaler över tid byggt upp ett eget kapital av betydande storlek. Vi i Centerpartiet kan hålla med om att detta inte är bra utan ser hellre att pengarna går till våra verksamheter, och detta kan man åstadkomma genom att skriva om hyresavtalen för de kommunala fastigheterna. Man behöver alltså inte bolagisera för att nå denna llösning.

Vi i Centerpartiet är inte heller främmande för att bolagisera verksam-heter, men det ska ske efter en demokratisk process och där det är tydligt att fördelarna är fler än nackdelarna. Att enbart åberopa skatteplanering som skäl är inte fullgott för oss. Att utredningen dessutom underkänner kommunfullmäktige som ägare till bolaget tycker jag är ett angrepp på demokratin där man tycker det
är bättre att få politiker finns med vid bordet när frågor upp till 40 miljoner kronor kan hanteras.

Normalt sett när man gör den här typen av förändringar är att först göra en utredning, därefter går den på remiss till de berörda verksamheterna och de politiska partierna, därefter kommer det till-
baka till kommunfullmäktige för beslut. Vi har inga problem med majoritetsbeslut, så fungerar det i alla demokratiska länder, men när den demokratiska processen inte respekteras, ja då närmar vi
oss snabbt icke-demokratiska tendenser.

Tyvärr är styret med SD i spetsen inte mottagliga för våra argument och kan inte ta till sig av vår och de övriga oppositionspartiernas synpunkter och inspel - tvärtom så förlöjligas oppositionen av
högt uppsatta politiker inom de styrande under sittande möte på sociala medier!

Det förakt mot de demokratiska spelreglerna som SD, M, KD och deras stödparti L visade igår är det lägsta som någonsin utspelat sig i Svalövs kommunfullmäktige.
Fredrik Jönsson
Gruppledare Centerpartiet Svalöv
0768-68 55 16