Pressmeddelande

Efter Kommunstyrelsens sammanträde den 17 augusti lämnade vi följande pressmeddelande kring folkomröstning och ny förskola i Billeberga.

§ 196 Folkinitiativ för folkomröstning

Tilläggsyrkande

Vi yrkar att följande frågor ska ställas i folkomröstningen

JA - Jag röstar JA till förändrad bolagsstyrning i Svalövs kommun

Nej - Jag röstar NEJ till förändrad bolagsstyrning i Svalövs kommun

Kommentar: Liberalerna valde att yrka avslag på vårt tilläggsyrkande. SD, M och KD valde att hänskjuta frågan till ett extra KS-sammanträde innan kommunfullmäktige den 31 augusti. SD, M och KD meddelade att de har en egen tolkning av vad Folkinitiativet egentligen vill ha ut av folkomröstningen. Vi menar det har tydligt framgått. S yrkade bifall till vårt tilläggsyrkande.

KS § 203, Ny förskola Billeberga

Ändringsyrkande

Istället för sex nya avdelningar yrkar vi på att det byggs fyra avdelningar.

Protokollsanteckning

I underlaget till beslutet står det att sex avdelningar kommer behövas 2030. Vi menar att vi inte kan bygga in överkapacitet under så många år innan behovet uppstår. Tanken är att förskolan ska stå klar våren 2022. Vi anser därför att det är bättre att bygga fyra avdelningar nu, det vill säga en avdelning extra utöver de tre som ska ersättas på Kvarnliden. Att bygga ut barnomsorgen i Billeberga med en extra avdelning kommer göra att orten klarar barnomsorgskön de närmaste åren. När barngrupperna därefter ökar kan vi bygga på med ytterligare två avdelningar, precis som vi historiskt gjort i vår kommun.

Fotograf: Annelie Johnsson ©