Samrådsyttrande

Yttrande och synpunkter på detaljplan för Södra Svalöv 30:7, norra delen av kvarteret Lantlyckan.

Trafikutredningen

Trafikutredningen visar på behov av åtgärder vid anslutningen mellan Lantlyckan och tätorten norr om planområdet, men i planförslaget visas inte hur anslutningarna skall utformas. En detaljplan skall bland annat lösa de konfliktpunkter som finns. Det är inte tillräckligt att visa på behovet av planläggning utan utformningen av anslutningen måste hanteras i detaljplanen. Framförallt är kopplingen mot Svalegatan viktig att redovisa i samband med detaljplanearbetet. Detaljplanen behöver därför utvidgas att omfatta korsningen mellan Svalegatan[1]Onsjövägen - GC.-väg från Lantlyckan. I detaljplanen skall då visas hur anslutningar över Onsjövägen skall utformas.

Yrkande

Centerpartiet yrkar att detaljplanen utvidgas över Onsjövägen och in på Svalegatan så att det går att skapa en tillfredsställande trafiksituation för GC-trafiken till och från Lantlyckan mot Svalegatan.

VA-utredningen

Vi är alla medvetna om de klimatförändringar som vi kan se. Det innebär bl.a. att skyfall och annat extremväder inträffar allt oftare. Det är därför rimligt att detaljplanen tar höjd för 100-års regn med tanke på det ändrade klimatet. Dagvatten kan t.ex. avledas via befintliga gator eller genom rör till åkern på andra sidan Åkervägen/Väg 106. Mängden hårdgjorda ytor bör därför minimeras och ett sätt kan vara att använda grästegel på parkeringsytor och andra platser där trafikbelastningen är lägre. Ett annat sätt att spara vatten är att bygga dagvattenkiosk för hämtning av vatten till de kommunala planteringarna. (Jämför Gyllins trädgård och Augustenborg i Malmö.)

Yrkande

I detaljplanen bör visas hur dagvattenavrinning skall ske vid större skyfall, 100 års regn. Minimera totalytan hårdgjord mark samt ge möjlighet att använda dagvattnet för vattning.

Byggnation

Lantlyckan är den mest centrala tomten i kommunen och ska därför användas på ett effektivt sätt när det gäller bostäder. Det kan ske genom att tillåta en högre byggnation, än vad som finns i förslaget till detaljplan. Det gäller i synnerhet om det ska byggas radhus. Då behöver övriga byggnader få fler våningar.

Yrkande

Hushöjden ska få variera mellan 4 - 8 våningar. Inga 2-planshus som flerfamiljshus utan hiss medges därmed, på grund av bristande tillgänglighet. Där det bedöms lämpligt ska solceller sättas upp på byggnaderna/på området. Gröna tak ska också tillåtas samt takterasser.

Gemensamma ytor

Om man vill skapa ett torg som en attraktiv mötesplats, är det olämpligt att placera det utmed Onsjövägen som är starkt trafikerad. En placering utmed genomfartsvägen kommer dessutom med automatik att generera en ökad och okontrollerad gång- och cykeltrafik över Onsjövägen, ifall man inte sätter staket eller plank mot densamma.

Yrkande

Med tanke på både trafiksäkerhet och trivselfaktor, bör torget placeras mer centralt och inramat inom planområdet.

Parkering

Vi uppfattar det så att det föreslås parkeringsplatser men inte garage. Det borde vara möjligt att anlägga ett antal garageplatser på ytan närmast järnvägen. Det skulle i så fall då bli bullerdämpande för området. Ifall det visar sig att antalet garage/parkeringsplatser blir otillräckligt, var finns alternativa parkeringsmöjligheter? Hur är frågan om gästparkeringar löst? Vem ansvarar för att det kommer att finnas laddstolpar på alla eller huvuddelen av garage/parkeringsplatserna. Det finns 11 p-platser för verksamhet. Med tanke på att allt fler köper elcyklar, finns det skäl att överväga garageplatser för cyklar/elcyklar.

Yrkande

Möjligheterna till att bygga garage för såväl bilar och motorcyklar som cyklar ska beskrivas i planen. Laddstolpar för el/hybridbilar ska finnas.

Verksamheter

Det framgår av förslaget att det ska vara tillåtet med vissa verksamheter. Det är dock inte angett vilken typ av verksamheter. Detta bör klargöras. Har det varit någon kontakt med dagligvarukedjorna om intresse av att etablera sig utmed Onsjövägen? Det är onekligen ett intressant läge utmed en genomfart och dessutom hade varutransporter i centrum och/ eller på mindre gator minskat. Om det finns intresse, påverkar det hela utformningen av detaljplanen.

Yrkande

Det ska tydligt framgå i planen att livsmedelsbutik, restaurang, vård (exempelvis fysioterapeut, läkarmottagning, yogastudio) ska tillåtas.

Övrigt

Sid 10: Kollektivtrafik – ny text grundat på pågatågen Åstorp – Teckomatorp Detaljerna om möjliga instrumentval bör strykas. Det hör knappast hemma i en detaljplan. Kulturskolan ligger dessutom inte i centrala Svalöv, utan på Linåkerskolan. Sid 31: Krav på bredband till fastigheterna och/eller bostäderna – vems ansvarar för det? Sid 33: Näst sista stycket behöver ändras: ”Kvarnhuset som nyttjas som flerbostadshus idag, ligger i nära anslutning…”. Kvarnhuset används för verksamheter och inte för bostäder idag.

Svalöv 2022-01-20

Centerpartiet i Svalöv