Pressmeddelande

På måndagens kommunstyrelsemöte fick vi information om hur styret (SD, M och KD) tänker sig den politiska organisationen framöver. Man vill helt ta bort personalutskottet och slå ihop vård- och omsorgsnämnden med socialnämnden och bilda ett individ- och familjeutskott inom nämnden. Någon tydlig anledning till detta gavs inte, mer än besparingar.

Det är märkligt att man tar så lätt på demokratin att man som styrande lägger fram ett färdigt förslag utan att ha ambitionen till breda överenskommelser. Det gäller i synnerhet så viktiga frågor som den politiska organisationen som helst ska fungera oberoende av vem som styr.

En sådan här genomgripande förändring anser vi ska diskuteras, stötas och blötas i god tid innan ett val, inte precis efter detsamma. Ett styre som är intresserat av en god dialog med oppositionen och som vill främja den demokratiska processen, hade lyft frågan i en demokratiberedning eller i gruppledarsamtal i god tid före valet.

Oppositionen är ju en av grundbultarna i en väl fungerande demokrati. Inget av detta har gjorts. Informationen kastas bara fram utan vare sig dialog eller bakgrundsfakta. Dessutom ställer det till det för de partier som bildat valsamverkan och redan besatt poster i enlighet med nuvarande organisation och detta vet naturligtvis styret om.

Personalen är vår viktigaste resurs. Av kommunens totala kostnader på ca 1,2 ma uppgår personalkostnaderna till ca 650 msek d v s mer än hälften av kommunens budget. Ändå anser styret att det inte behövs något personalutskott. Om väljarna hade vetat att de styrande partierna tar så lätt på personalfrågorna att de inte anser att det är befogat med ett särskilt utskott för detta, är det så självklart valresultatet hade blivit detsamma? Varför vågade man inte säga före valet att man ville lägga ner personalutskottet? Det är ett hån mot våra anställda att inte värdera deras uppdrag högre än så. Att man under förra mandatperioden har ställt in många utskottsmöten beror inte på brist på ärenden, utan brist på intresse för att diskutera de så viktiga personalfrågorna.

Sammanslagningen av Vård- och omsorgsnämnden och Socialnämnden förvånar. För många år sedan var det en gemensam nämnd men svårigheterna med att hantera personärenden gjorde att man då valde att dela på nämnderna, vilket var ett klokt beslut. Eftersom problematiken kvarstår, ser vi ingen anledning att låta den uppstå på nytt i de politiska processerna.

Marie Irbladh, gruppledare för Centerpartiet i Svalöv

Annelie Johnsson, ordförande för Centerpartiet i Svalöv