effektivisera kommunfullmäktige

Ceenterpartiet har i dagarna lämnat in en motion om att effektivisera kommunfullmäktiges sammanträden.

MOTION

Kommunfullmäktiges sammanträden har en tendens att dra ut på tiden. Detta kan
påverka intresset från både förtroendevalda och kommuninvånarna på ett negativt
sätt. I och med att sammanträdena numera sänds digitalt, är det än viktigare att det
är effektiva möten. Vi tror att det skulle kunna skapa större intresse hos medborgarna
att följa eller i efterhand se möten som går snabbare. Detta skulle i sin tur kunna leda
till att intresset för politik ökar och det gynnar demokratin i kommunen.

Numera finns det väl beprövad teknik när det gäller elektroniska redskap. Varje
ledamot kan där både begära ordet, replikera eller begära genmäle. Det går även att
votera elektronisk, vilket skulle spara mycket tid. Det skulle också dessutom
underlätta för presidiet och minimera risker för eventuella fel, genom att de kan se
både ärende och talarordning på sina skärmar. Samtidigt kan såväl ledamöter som
åhörare också se såväl ärende som, via projektorn, på duken bakom presidiet.

Vi yrkar
• att förutsättningarna för att använda elektronisk utrustning för talarordning och
voteringar på kommunfullmäktiges sammanträden utreds.

Svalöv 2022-12-05

Marie Irbladh (C)

Annelie Johnsson (C)