En attraktiv stad och en spännande landsbygd

Bild

För Centerpartiet är detta kärnan i den kommunala politiken. Att skapa
förutsättningar för en attraktiv stad och en spännande landsbygd. Vi ser
möjligheterna i kommunen och vill ge Trelleborgarna de förutsättningar vi
behöver för att leva ett gott liv i kommunen. Bland det viktigaste vid val av
bostadsort är tillgången till en meningsfull fritid och lustfylld kultur. Att ha
tillgång till naturliga mötesplatser där man utvecklas, utmanas och får möjlighet
till upplevelser som förgyller vardagen
För att detta ska vara en möjlighet att genomdriva i hela kommunen krävs det att
vi vidmakthåller en god ekonomi i kommunen. Centerpartiet ser att god
ekonomisk hushållning är nyckeln till att kunna genomföra dessa mål
Kommunens attraktivitet styrs mycket av vilka möjligheter till boende det finns.
Många spännande projekt är på gång så som västra sjöstaden. Detta projekt i
kombination med förtätningar i stan gör att vi kan bevara den goda åkermarken
när staden fortsätter att växa. Även byarna behöver fortsätta utvecklas.
Familjens hus i Anderslöv är en fantastisk satsning som Centerpartiet varit med
om att genomdriva. Fokus behöver läggas på fler utav byarnas utveckling, nästa sydöstra Grevie?

Centerpartiets valpunkter på området:

• Bevara åkermarken, inget fängelse vid tomatodlingarna!
• Det är viktigt att se till invånarnas bästa och deras vilja, vi förordar en
folkomröstning om fängelset
• I samma anda tänker vi följa folkomröstningen gällande ringvägen. Men
Trelleborgarna ska ej betala för europaväg E20/E6 samt väg 9
• För att man ska kunna leva i hela kommunen krävs det att skolskjutsen är
tillgänglig och ändamålsenlig. Vi ska därför säkerställa driften av denna i
kommunal regi och behålla möjligheten för eleverna att ta med sig även
kompisar.
• Meröppna bibliotek i hela kommunen
• Underhållet av grönområden, cykelbanor samt städning i staden såväl som på
landsbygden måste kraftigt förstärkas. Viktigt med en ren, fin och attraktiv
kommun
• Stödet till enskilda vägar måste uppgraderas. Det behövs en avsiktsförklaring
från kommunens sida om hur vi ska stödja och förbättra samfälligheternas
arbete för bättre underhåll, ökad belysning och trygghet. Samfälligheterna
ska inte behöva bekosta underhållet därför ska vi öka det kommunala stödet
ifrån dagens 30 % till 50%
• Erosionskydda väg 9 i samarbete med staten
• Vi vill få fler att åka kollektivt, då måste väderskydd anordnas i högre grad,
låsbara cykelställ vid hållplatser och närtrafiken prioriteras
• Bättre bussförbindelser i kommunens östra delar
• Förtäta måttfullt i byarna, uppdatera områdesbestämmelserna
• Verka för billigare och enklare bostäder såsom ungdomslägenheter
• Fler fritidsgårdar i Trelleborg, särskilt på väster i Trelleborg. Även en satsning
på motorfritidsgård för den motorburna ungdomen
• Se över möjligheten till skatehall inomhus, i fördel i anslutning till någon av
fritidsgårdarna
• Fler flexibla kulturlokaler i kommunen
• Moderna, miljöriktiga och tidsenliga idrottsanläggningar behöver byggas.
Satsning på inomhusfotbollshall men även möjlighet till ytterligare isytor
• Förstärk samarbetet och stötta idrottsplatser och föreningar i byarna
• Utveckla temalekplatser i hela kommunen samt satsa extra på utegym i
byarna
• Lekplatserna måste i högre grad bli tillgänglighetsanpassade
• Inrätta fler hundrastplatser i kommunen
• Koloniplan/stadsodling – 9 koloniområden som borde marknadsföras och
utvecklas
• Kallbadhus i Trelleborg. Gör en utredning för förutsättningar och drift.
Samarbete mellan kommun och föreningsliv
• Möjliggör för något nytt villakvarter. Det behöver släppas fler tomter i
Trelleborg på mark som inte är/kan användas till jordbruksmark

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.