Vår politik - för trelleborgs bästa

Ta del av vad Centerpartiet i Trelleborg tycker i olika frågor och vad vi vill fortsätta utveckla här i vårt valprogram för 2022-2026.

EN ATTRAKTIV STAD OCH EN
SPÄNNANDE LANDSBYGD


För Centerpartiet är detta kärnan i den kommunala politiken. Att skapa
förutsättningar för en attraktiv stad och en spännande landsbygd. Vi ser
möjligheterna i kommunen och vill ge Trelleborgarna de förutsättningar vi
behöver för att leva ett gott liv i kommunen. Bland det viktigaste vid val av
bostadsort är tillgången till en meningsfull fritid och lustfylld kultur. Att ha
tillgång till naturliga mötesplatser där man utvecklas, utmanas och får möjlighet
till upplevelser som förgyller vardagen
För att detta ska vara en möjlighet att genomdriva i hela kommunen krävs det att
vi vidmakthåller en god ekonomi i kommunen. Centerpartiet ser att god
ekonomisk hushållning är nyckeln till att kunna genomföra dessa mål
Kommunens attraktivitet styrs mycket av vilka möjligheter till boende det finns.
Många spännande projekt är på gång så som västra sjöstaden. Detta projekt i
kombination med förtätningar i stan gör att vi kan bevara den goda åkermarken
när staden fortsätter att växa. Även byarna behöver fortsätta utvecklas.
Familjens hus i Anderslöv är en fantastisk satsning som Centerpartiet varit med
om att genomdriva. Fokus behöver läggas på fler utav byarnas utveckling, nästa sydöstra Grevie?

Centerpartiets valpunkter på området:
• Bevara åkermarken, inget fängelse vid tomatodlingarna!
• Det är viktigt att se till invånarnas bästa och deras vilja, vi förordar en
folkomröstning om fängelset
• I samma anda tänker vi följa folkomröstningen gällande ringvägen. Men
Trelleborgarna ska ej betala för europaväg E20/E6 samt väg 9
• För att man ska kunna leva i hela kommunen krävs det att skolskjutsen är
tillgänglig och ändamålsenlig. Vi ska därför säkerställa driften av denna i
kommunal regi och behålla möjligheten för eleverna att ta med sig även
kompisar.
• Meröppna bibliotek i hela kommunen
• Underhållet av grönområden, cykelbanor samt städning i staden såväl som på
landsbygden måste kraftigt förstärkas. Viktigt med en ren, fin och attraktiv
kommun
• Stödet till enskilda vägar måste uppgraderas. Det behövs en avsiktsförklaring
från kommunens sida om hur vi ska stödja och förbättra samfälligheternas
arbete för bättre underhåll, ökad belysning och trygghet. Samfälligheterna
ska inte behöva bekosta underhållet därför ska vi öka det kommunala stödet
ifrån dagens 30 % till 50%
• Erosionskydda väg 9 i samarbete med staten
• Vi vill få fler att åka kollektivt, då måste väderskydd anordnas i högre grad,
låsbara cykelställ vid hållplatser och närtrafiken prioriteras
• Bättre bussförbindelser i kommunens östra delar
• Förtäta måttfullt i byarna, uppdatera områdesbestämmelserna
• Verka för billigare och enklare bostäder såsom ungdomslägenheter
• Fler fritidsgårdar i Trelleborg, särskilt på väster i Trelleborg. Även en satsning
på motorfritidsgård för den motorburna ungdomen
• Se över möjligheten till skatehall inomhus, i fördel i anslutning till någon av
fritidsgårdarna
• Fler flexibla kulturlokaler i kommunen
• Moderna, miljöriktiga och tidsenliga idrottsanläggningar behöver byggas.
Satsning på inomhusfotbollshall men även möjlighet till ytterligare isytor
• Förstärk samarbetet och stötta idrottsplatser och föreningar i byarna
• Utveckla temalekplatser i hela kommunen samt satsa extra på utegym i
byarna
• Lekplatserna måste i högre grad bli tillgänglighetsanpassade
• Inrätta fler hundrastplatser i kommunen
• Koloniplan/stadsodling – 9 koloniområden som borde marknadsföras och
utvecklas
• Kallbadhus i Trelleborg. Gör en utredning för förutsättningar och drift.
Samarbete mellan kommun och föreningsliv
• Möjliggör för något nytt villakvarter. Det behöver släppas fler tomter i
Trelleborg på mark som inte är/kan användas till jordbruksmark

EN KOMPETENT BEFOLKNING MED EN
VASS SKOLA


Kommunens kärnuppgifter måste prioriteras. En av dess viktigaste pelare är en
utbildning med hög kvalitet. Utbildning som ger våra barn de förutsättningar de
behöver för att skapa sig en framgångsrik framtid. Vuxenutbildning som
fortbildar oss vidare till nya arbeten och en kompetensutveckling som
säkerställer kvaliteten i skolan, vården och omsorgen och som samtidigt ger våra
anställda möjlighet att fortsätta klättra i yrkestrappan
Skolan i Trelleborg är bra men på flera områden har vi halkat efter. Tydligast syns
detta i skolrankingarna med låg lärartäthet. När kommunens kärnuppgifter
prioriteras i kombination med en god ekonomi möjliggör detta att satsningar kan
göras inom de områden där det verkligen behövs. Centerpartiet fokuserar just på
dessa kärnuppgifter. Fler kategorier av vuxna i skolan behövs. Förstärkt arbete
med trygghet och studiero. En stark elevhälsa som kan möta den ökade psykiska
ohälsan bland våra unga
För Centerpartiet är det viktigt med en nära och tillgänglig kommun. Om det så
gäller skola, vård, omsorg eller annan kommunal kärnverksamhet. Alla elever
passar inte bäst i stora skolenheter. Därför är det viktigt att bevara och utveckla
de mindre verksamheterna och möjliggöra för invånarna att välja att bo såväl i
stad som på landet


Centerpartiets valpunkter på området:
• Lärarna ska fokusera på utbildning, fler kategorier av vuxna i skolan som
kompletterar lärare. Mer stödpersonal inom skolans verksamheter
• Skollokaler i hela vår kommun behöver utvecklas och bevaras
• Nolltolerans mot mobbning
• Trygghet och studiero behöver förstärkas
• Arbetet med psykisk hälsa måste kraftigt förstärkas med utökade resurser
till och en utbyggd elevhälsa
• Närproducerad skolmat som serveras i lugn miljö
• Fortsatt arbete för giftfri skola
• Tryggare skolvägar. Väderskydd måste anordnas i högre grad vid
skolbusshållplatserna, satsning även på låsbara cykelställ vid dessa
hållplatser
• Fortsatt satsning på Komvux och aktiva arbetsmarknadsinsatser för ökad
självförsörjning
• Återinför kommunalt stöd till studieförbunden
• Utöka möjligheterna till praktik och feriejobb. Förstärk samarbetet mellan
kommunen, näringslivet och Region Skåne i bland annat sjuk/äldrevården
• Utred möjligheterna till att öppna hotell och restaurangprogrammet på
gymnasiet

FÖRETAG OCH UTVECKLING FÖR HELA
TRELLEBORG


Trelleborg är en kommun i kraftig utbyggnad och utveckling. Det finns dock
mycket kvar som kommunen kan göra för att förbättra förutsättningarna att leva,
bo och verka i hela kommunen. För att möjliggöra för fler i arbete och
egenförsörjning krävs ett aktivt näringslivsarbete med goda förutsättningar för
företagarna som är verksamma i kommunen. Vi behöver stärka
konkurrenskraften. För att se till att företagarna får de förutsättningar de
behöver anser Centerpartiet att kommunen ska återinföra ett näringslivsråd där
man arbetar aktivt med förutsättningarna som ser till att vi förenklar för och
stärker relationen med företagarna
Trelleborg är i kraftig utveckling men Centerpartiet har större ambitioner. Vi
måste ta ledartröjan i viktiga framtidsfrågor. Säkerställa att kommunen når upp
till klimat- och miljömålen, exempelvis genom att minska användandet av
produkter som innehåller mikroplaster och se till att vi får en fossilbränslefri
fordonspark. Satsningar på cykelbanor, ridstigar, vandringsleder i hela
kommunen är också viktiga satsningar för att öka attraktiviteten och
utvecklingen i kommunen


Centerpartiets valpunkter på området:
• Kommunens relation till och med företagarna i kommunen måste stärkas
Kommunen ska ha som mål att öka i samtliga enkäter och mätetal gällande
bland annat bemötande, service och ansökningar
• Förbättra parkeringssituationen inne i stan
• Förstärk satsningarna på ungas jobb och feriejobb i synnerhet genom
utökade antal platser inom fler av de kommunala förvaltningarna och
verksamheterna
• Inom Trelleborgs kommun kraftigt minska bruket av produkter som
innehåller mikroplaster
• Fortsatt arbete för fossilbränslefri fordonspark
• Fler och bättre cykelbanor i kommunen, för säkrare transporter i hela
kommunen
• Turismarbetet kring hela kustremsan ska förbättras däribland bör
cykelturismen lyftas och Smyge förstärkas
• Aktivt arbete för att nå ett minskat antibiotikaanvändande
• Arbeta för självförsörjningsgraden hos medborgarna ska öka, fler i
självförsörjning
• Stärka utvecklingen kring matturism i Trelleborgs kommun
• Utveckla ridstigar och vandringsleder
• Viktigt med aktiva och långsiktigt hållbara arrendemöjligheter, det är dags att
uppdatera arrendepolicyn

TRYGGHET OCH HÄLSA, SÅKLART!


Trelleborg ska vara en trygg och säker kommun för alla, såklart! Viktiga
satsningar är gjorda och fler är på gång. Fortsätta satsningen på
trygghetsvärdarna. Kanske utöka deras närvaro i byarna. Tryggheten måste
värnas och stärkas exempelvis genom bevarandet av belysningen på
landsbygden, mer trygghetsbelysning i stan samt buskagerensning på otrygga
platser
Att kunna åldras med värdighet och få den hjälp och stöd man behöver, när man
behöver, är inte bara en fråga om hälsa utan även om trygghet. I kommunen
finns goda förutsättningar för en god ålderdom men även här finns utrymme till
förbättring och satsning inom kärnverksamheten. Vi behöver stärka
tillgängligheten till korttidsplatser, särskilt boende, stödboende, seniorboenden
med flera, i hela kommunen. Även tillgången till akuten i Trelleborg måste värnas
och stärkas


Centerpartiets valpunkter på området:
• Trygghetsvärdarna är en oerhörd lyckad satsning för ökad trygghet i
kommunen. Vi behöver utöka konceptet med närvaro på fler platser,
exempelvis på lasarettsområdet samt kring Söderslättshallen
• Exitverksamhet för personer som behöver stöd i att lämna en kriminell grupp
eller ett liv i kriminalitet bör inrättas i samråd med kommunen, polisen,
kriminalvården, arbetsförmedlingen, Region Skåne med flera
• Se över antalet korttidsplatser och möjligheten till att öka dessa ytterligare, vi
vill att Trelleborgare ska vårdas i hela Trelleborg
• Ytterligare resurser till utveckling av omsorgsverksamheten för att möta
kommande behov i form utav förbättrad kompetensutvecklingsmöjligheter
för de anställda samt förstärkt anhörigstöd
• Utveckla även vården för yngre personer som kommer i behov av vård och
omsorg före 65 år. Exempelvis bör behovet av serviceboende för just yngre
utvärderas. Omsorgen ska vara inkluderande för alla
• Utveckla omsorgen i kommunen för en mer värdig vård
• Inrätta ”huskurage” i det kommunalt ägda Trelleborgshem
• Kvinnojouren och brottsofferjouren utgör ett viktigt civilsamhälleligt
komplement till socialtjänstens service. Vi vill tredubbla stödet till dessa båda
viktiga verksamheter
• Värna och stärk akutens närvaro och öppettider i Trelleborg
• Stärk arbetet med kvinnohälsa, förstärk satsningen på gynmottagning.
• Socialtjänstens arbete med unga på glid behöver förstärkas
• Psykisk hälsa behöver belysas inom alla områden. Även hos våra äldre.
Ensamhet breder ut sig och det har inte blivit bättre under coronapandemin.
Centerpartiet vill införa konceptet måltidsvän så att alla får möjlighet att
någon dag i veckan äta lunch med sällskap
• Miljö- och klimatfrågor är en trygghetsfråga även i kommunen. Kommunen
ska underlätta och satsa på förnybar energi. Stärka havsmiljön.
Erosionsskydda vägar och kustremsan