En kompetent befolkning med en vass skola

Bild

Kommunens kärnuppgifter måste prioriteras. En av dess viktigaste pelare är en
utbildning med hög kvalitet. Utbildning som ger våra barn de förutsättningar de
behöver för att skapa sig en framgångsrik framtid. Vuxenutbildning som
fortbildar oss vidare till nya arbeten och en kompetensutveckling som
säkerställer kvaliteten i skolan, vården och omsorgen och som samtidigt ger våra
anställda möjlighet att fortsätta klättra i yrkestrappan
Skolan i Trelleborg är bra men på flera områden har vi halkat efter. Tydligast syns
detta i skolrankingarna med låg lärartäthet. När kommunens kärnuppgifter
prioriteras i kombination med en god ekonomi möjliggör detta att satsningar kan
göras inom de områden där det verkligen behövs. Centerpartiet fokuserar just på
dessa kärnuppgifter. Fler kategorier av vuxna i skolan behövs. Förstärkt arbete
med trygghet och studiero. En stark elevhälsa som kan möta den ökade psykiska
ohälsan bland våra unga
För Centerpartiet är det viktigt med en nära och tillgänglig kommun. Om det så
gäller skola, vård, omsorg eller annan kommunal kärnverksamhet. Alla elever
passar inte bäst i stora skolenheter. Därför är det viktigt att bevara och utveckla
de mindre verksamheterna och möjliggöra för invånarna att välja att bo såväl i
stad som på landet

Centerpartiets valpunkter på området:
• Lärarna ska fokusera på utbildning, fler kategorier av vuxna i skolan som
kompletterar lärare. Mer stödpersonal inom skolans verksamheter
• Skollokaler i hela vår kommun behöver utvecklas och bevaras
• Nolltolerans mot mobbning
• Trygghet och studiero behöver förstärkas
• Arbetet med psykisk hälsa måste kraftigt förstärkas med utökade resurser
till och en utbyggd elevhälsa
• Närproducerad skolmat som serveras i lugn miljö
• Fortsatt arbete för giftfri skola
• Tryggare skolvägar. Väderskydd måste anordnas i högre grad vid
skolbusshållplatserna, satsning även på låsbara cykelställ vid dessa
hållplatser
• Fortsatt satsning på Komvux och aktiva arbetsmarknadsinsatser för ökad
självförsörjning
• Återinför kommunalt stöd till studieförbunden
• Utöka möjligheterna till praktik och feriejobb. Förstärk samarbetet mellan
kommunen, näringslivet och Region Skåne i bland annat sjuk/äldrevården
• Utred möjligheterna till att öppna hotell och restaurangprogrammet på
gymnasiet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.